Thông báo về việc thay đổi ngày nộp hồ sơ và ngày thi môn Năng khiếu TDTT kỳ thi tuyển sinh liên thông đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2024

Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh > Tuyển sinh > Đại học VLVH - Liên thông > Thông báo về việc thay đổi ngày nộp hồ sơ và ngày thi môn Năng khiếu TDTT kỳ thi tuyển sinh liên thông đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2024

UPES – Ngày 28/5/2024, Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM ban hành Thông báo số 434/TB-ĐHSPTDTT về việc dời ngày nộp hồ sơ và ngày thi môn Năng khiếu TDTT kỳ thi tuyển sinh liên thông đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2024.

Căn cứ Thông báo số 330/TB-ĐHSPTDTT ngày 26/04/2024 của Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM về việc tuyển sinh liên thông đại học hình thức VLVH năm 2024.
– Thay đổi ngày thi môn Năng khiếu TDTT lúc 14 giờ 30, ngày 06/07/2024.
– Tiếp nhận hồ sơ thi môn Năng khiếu TDTT đến 17 giờ 00, ngày 01/07/2024.
Thông tin liên hệ: Phòng Đào tạo – Khảo thí, số điện thoại 0283 8556300, email: bants.sts@moet.edu.vn