Lịch công tác

 
Thứ Hai (Ngày 19/02/2024)
Thời gian: 07:00
Nội dung:
Rà soát và triển khai các bước tiếp theo về việc xây dựng KTX; Căn cứ Công văn số 367 và 370 cho phép gia hạn dự án, căn cứ Công văn số 409 về KHLCNT, tham mưu xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai các bước tiếp theo;
Địa điểm:
Thành phần:
Đồng chí Xuân Vũ
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thời gian: 07:00
Nội dung:
Căn cứ Thông báo số 409 và 428 của Sở XD về nghiệm thu hoàn thành công trình, triển khai công tác quyết toán giảm trừ tạm ứng với nhà thầu và các đơn vị tư vấn
Địa điểm:
Thành phần:
Các đồng chí: Xuân Vũ, Đăng Bình
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thời gian: 07:00
Nội dung:
Các đơn vị có liên quan hỗ trợ xây dựng đề án khai thác CSVC của Trường (Tuần thứ 6: Quản lý các đơn vị rà soát bổ sung sau khi nhận được dự thảo của Đồng chí Minh Huân gửi)
Địa điểm:
Thành phần:
Đồng chí Minh Huân và quản lý các đơn vị có liên quan
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thời gian: 07:00
Nội dung:
Làm việc với trung tâm KĐCL ĐH Vinh về các nội dung triển khai KĐ chương trình
Địa điểm:
Thành phần:
Đồng chí Minh Huân
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thời gian: 07:00
Nội dung:
Rà lại quy chế chi tiêu nội bộ theo các quy định mới và góp ý (Lưu ý: Thời hạn hoàn thành và ban hành: 23/2/2024)
Địa điểm:
Thành phần:
Đồng chí Minh Huân
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thời gian: 07:00
Nội dung:
Rà soát tình hình triển khai công tác xây dựng ngân hàng đề thi (Tuần thứ 7)
Địa điểm:
Thành phần:
Đồng chí Quang Vinh
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thời gian: 07:00
Nội dung:
Rà soát khu nội trú để chuẩn bị đón Sinh viên
Địa điểm:
Thành phần:
Đồng chí Thuỳ Dương chủ trì
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thời gian: 07:00
Nội dung:
Xây dựng đề án vị trí việc làm phù hợp với tình hình mới, trình dự thảo lần 1 trước 27/02/2024;
Địa điểm:
Thành phần:
Đồng chí Anh Thư chủ trì
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thời gian: 07:00
Nội dung:
Rà soát công tác quy hoạch và bố trí nhân sự toàn Trường, báo cáo kết quả rà soát và phương án lần 1 trước 08/3/2024
Địa điểm:
Thành phần:
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thời gian: 07:00
Nội dung:
Tiếp tục triển khai công tác kiểm định CT
Địa điểm:
Thành phần:
Đồng chí Quang Vinh chủ trì
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thứ Ba (Ngày 20/02/2024)
Thời gian: 07:00
Nội dung:
Tiếp tục rà soát việc triển khai cập nhật chương trình đào tạo theo thông tư 17 (đã triển khai tuần thứ 6: Các đơn vị chuẩn bị sản phẩm để trình cho HĐKHĐT)
Địa điểm:
Thành phần:
Đồng chí Quang Vinh chủ trì chỉ đạo; đồng chí Hữu Phúc chuẩn bị các nội dung báo cáo đối với đào tạo trình độ đại học (Chú ý: các loại hình đào tạo VLVH, LTVLVH); Đồng chí Vĩnh Huy chủ trì chỉ đạo; Đồng chí Minh Thuận chuẩn bị các nội dung báo cáo đối với đào tạo trình độ sau đại học
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thời gian: 07:00
Nội dung:
Rà soát, chuẩn bị CSVC, CCDC phục vụ giảng dạy và học tập HK2 năm học 2023 – 2024 tổ chức tại 639NT và CSM-NB
Địa điểm:
Thành phần:
Phòng TCHC (đồng chí Anh Thư chủ trì)
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thời gian: 09:00
Nội dung:
Làm việc với đối tác liên kết Hồ bơi
Địa điểm:
Phòng Kế hoạch - Tài chính 01
Thành phần:
Đồng chí Minh Huân và đối tác liên kết
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thời gian: 09:00
Nội dung:
Họp Đảng uỷ về việc Thông qua Kế hoạch tổ chức rà soát bổ sung nhiệm kỳ cấp uỷ chi bộ và xây dựng nguồn quy hoạch cấp uỷ chi bộ nhiệm kỳ 2025 - 2027
Địa điểm:
Phòng họp 1
Thành phần:
Đảng uỷ
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thời gian: 15:00
Nội dung:
Báo cáo tình hình phối hợp đào tạo với HAGL & Nutifood (Lần 3)
Địa điểm:
Thành phần:
Đồng chí Hữu Phúc
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thứ Năm (Ngày 22/02/2024)
Thời gian: 07:00
Nội dung:
Triển khai chuẩn bị Cơ sở vật chất phục vụ “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2023 – 2024”
Địa điểm:
Thành phần:
Phòng CTSC – PVCĐ và Ban Cơ sở vật chất
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thời gian: 09:30
Nội dung:
Họp đánh giá kết quả rèn luyện HK 1 Năm học 2023 - 2024 và một số nội dung công tác sinh viên liên quan
Địa điểm:
Phòng Họp 1
Thành phần:
Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện và GV-CVHT các khoá 15, 16, 17, 18
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thời gian: 15:00
Nội dung:
Trình dự thảo Đề án tuyển sinh năm 2024
Địa điểm:
Đồng chí Quang Vinh
Thành phần:
Đồng chí Quang Vinh chủ trì; Các đồng chí: Hữu Phúc, Minh Thuận xây dựng nội dung dự thảo theo chức năng, nhiệm vụ
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thời gian: 15:00
Nội dung:
Báo cáo Kết quả thực hiện chỉ tiêu năm 2023 và xác định, đăng kí chỉ tiêu tuyển sinh năm 2024 triển khai Nghị định số 116 theo yêu cầu CV số 600/BGDĐT-GDĐH ngày 06/02/2024
Địa điểm:
Theo yêu cầu công văn
Thành phần:
Theo phân công
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thứ Sáu (Ngày 23/02/2024)
Thời gian: 10:00
Nội dung:
Kiểm tra cơ sở vật chất chuẩn bị "Tuần sinh hoạt Công dân - SV" năm học 2023 - 2024
Địa điểm:
Thành phần:
Đồng chí Đắc Thịnh và trưởng, phó ban Ban Cơ sở vật chất
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thời gian: 15:30
Nội dung:
Báo cáo công tác giảm trừ tạm ứng của các nhà Thầu và TVQL
Địa điểm:
Hiệu trưởng
Thành phần:
Đồng chí Đăng Bình
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thời gian: 16:00
Nội dung:
Báo cáo tình hình xây dựng đề án sử dụng CSVC
Địa điểm:
Hiệu trưởng
Thành phần:
Đồng chí Minh Huân
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thứ Bảy (Ngày 24/02/2024)
Thời gian: 08:00
Nội dung:
Lễ ra quân Tháng Thanh niên năm 2024 và Lễ kết nạp Đảng viên mới
Địa điểm:
Hội trường A
Thành phần:
Đại diện Đảng ủy, BCH Đoàn - Hội sinh viên, toàn thể đảng viên chi bộ Hành chính, chi bộ Sinh viên và đoàn viên thanh niên
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết