Ba công khai

DANH MỤC NGÀNH ĐƯỢC PHÉP ĐÀO TẠO

Stt

Tên ngành

Trình độ đào tạo

Mã ngành

Số văn bản mở ngành

Ngày tháng năm ban hành văn bản cho phép mở ngành

Số văn bản chuyển đổi mã hoặc tên ngành (gần nhất)

Ngày tháng năm ban hành văn bản chuyển đổi mã hoặc tên ngành (gần nhất)

Cơ quan có thẩm quyền cho phép

Năm bắt đầu đào tạo

Năm tuyển sinh và đào tạo gần nhất với năm tuyển sinh

1

Giáo dục học

Tiến sĩ

9140101

2459/QĐ-BGDĐT

20/7/2016

1152/QĐ-BGDĐT

26/3/2018

Bộ GD&ĐT

2016

2021

2

Giáo dục học

Thạc sĩ

8140101

2181/QĐ-BGDĐT

12/6/2012

1152/QĐ-BGDĐT

26/3/2018

Bộ GD&ĐT

2012

2021

3

Giáo dục thể chất

Đại học

7140206

800/QĐ-BGD&ĐT

21/02/2006

1152/QĐ-BGDĐT

26/3/2018

Bộ GD&ĐT

2006

2021

THÔNG TIN BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2021 - 2022

Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học 2021 -2022 Biểu mẫu 17

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế năm học 2021 -2022 Biểu mẫu 18

Công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2021 -2022 Biểu mẫu 19

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu năm học 2021-2022 Biểu mẫu 20

Công khai tài chính năm học 2021 -2022  Biểu mẫu 21

THÔNG TIN BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2020 - 2021

Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học 2020 -2021 Biểu mẫu 17

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế năm học 2020 -2021 Biểu mẫu 18

Công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2020 -2021 Biểu mẫu 19

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu năm học 2020-2021 Biểu mẫu 20

Công khai tài chính năm học 2020 -2021  Biểu mẫu 21

THÔNG TIN BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2019 - 2020

ông khai cam kết chất lượng đào tạo năm học 2019 -2020  Biểu mẫu 17

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế năm học 2019 -2020 Biểu mẫu 18

Công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2019 -2020 Biểu mẫu 19

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu năm học 2019 -2020 Biểu mẫu 20

Công khai tài chính năm học 2019 -2020  Biểu mẫu 21

THÔNG TIN BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2018 - 2019

Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học 2018 -2019  Biểu mẫu 17

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế năm học 2018 -2019 Biểu mẫu 18

Công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2018 -2019 Biểu mẫu 19

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu năm học 2018 -2019 Biểu mẫu 20

Công khai tài chính năm học 2018 -2019  Biểu mẫu 21

THÔNG TIN BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2017 - 2018

Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học 2017 -2018 Biểu mẫu 17

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế năm học 2017 -2018 Biểu mẫu 18

Công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2017 -2018 Biểu mẫu 19

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu năm học 2017 -2018 Biểu mẫu 20

Công khai tài chính năm học 2017 -2018  Biểu mẫu 21