Thông báo đăng ký nhu cầu tham gia đào tạo, bồi dưỡng năm 2024

Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh > Chỉ đạo, điều hành > Thông báo đăng ký nhu cầu tham gia đào tạo, bồi dưỡng năm 2024

UPES – Ngày 02/01/2024 Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM ban hành Thông báo số 01/TB-ĐHSPTDTT về việc đăng ký nhu cầu tham gia đào tạo, bồi dưỡng năm 2024 và thực hiện chế độ báo cáo đào tạo, bồi dưỡng với một số nội dung như sau:

  1. Đối tượng: Toàn bộ viên chức và người lao động Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM có nguyện vọng đăng ký tham gia đào tạo, bồi dưỡng năm 2024.
  2. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng: Đào tạo trình độ Đại học và Sau đại học; các khóa bồi dưỡng dài, ngắn hạn, trang bị cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng làm việc theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ứng với vị trí việc làm.
  3. Thời gian: Các đơn vị gửi dnah sách đăng ký tham gia đào tạo, bồi dưỡng của đơn vị mình về Phòng Tổ chức – Hành chính (Đ/c Hoàng Hà, email: hahdh@upes.edu.vn) trước 11g00 ngày 19/01/2024 (Theo biểu mẫu đính kèm theo Thông báo số 01/TB-ĐHSPTDTT).