Thông báo rà soát đăng ký học lại của các khóa Cao đẳng chính quy

Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh > Chỉ đạo, điều hành > Thông báo rà soát đăng ký học lại của các khóa Cao đẳng chính quy

Thông báo rà soát đăng ký học lại của các khóa Cao đẳng chính quy

Danh sách đã đăng ký học lại – Xem chi tiết

Ghi chú: Sinh viên rà soát các học phần đã đăng ký, nếu cần điều chỉnh vui lòng phản hồi về phòng Đào tạo trước 17:00 ngày 23/03/2023

 

Leave a Reply