Thông báo KHCN

CHỨC NĂNG CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Phòng Đào tạo Sau đại học và Khoa học Công nghệ có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về các mảng công tác: Tuyển sinh, đào tạo, liên kết đào tạo trình độ sau đại học, nghiên cứu khoa học. Tổ chức thực hiện công tác quản lý tuyển sinh, đào tạo, liên kết đào tạo trình độ sau đại học, nghiên cứu khoa học thuộc trách nhiệm và thẩm quyền được giao.

GIỚI THIỆU

Chức vụ Họ và tên Di động E_mail
 Trưởng phòng   TS. Trần Quang Đại   daiqt@upes.edu.vn
 Phó trưởng phòng   TS. Lưu Trí Dũng   dungtl@upes.edu.vn
 Chuyên viên   CN. Phạm Duy Thanh   thanhdp@upes.edu.vn
 Chuyên viên   ThS. Vũ Công Trường   truongcv@upes.edu.vn
 Chuyên viên   CN. Trần Mộng Bình   binhmt@upes.edu.vn

Điện thoại: (028) 39526926

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

1. Tiến sĩ:

* Kế hoạch tổ chức đánh giá Luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Tuấn – Xem chi tiết

* Kế hoạch đào tạo toàn khóa Nghiên cứu sinh khóa 04 – Xem chi tiết

 

2.Thạc sĩ:

* Kế hoạch đào tạo toàn khóa học Thạc sĩ khóa 11 – Xem chi tiết

* Kế hoạch đào tạo toàn khóa học Thạc sĩ khóa 9 – Xem chi tiết

QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

*Quy định tổ chức thi kết thúc học phần – Xem chi tiết

Thạc sĩ:

* Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Sư phạm TDTT TP.Hồ Chí Minh (dành cho khóa tuyển sinh từ năm 2022) – Xem chi tiết

* Chương trình đào tạo cao học ngành Giáo dục học (mã số: 8140101) (các khóa trước năm 2022) – Xem chi tiết

* Quy định đào tạo trình độ Thạc sĩ của Trường Đại học Sư phạm TDTT TP.Hồ Chí Minh (dành cho khóa tuyển sinh trước 2022) – Xem chi tiết

* Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ (Thông tư 15) (dành cho khóa tuyển sinh trước 2022) – Xem chi tiết

* Quy định thực hiện luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ – Xem chi tiết

 

Tiến sĩ:

* Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Sư phạm TDTT TP.Hồ Chí Minh (dành cho khóa tuyển sinh từ năm 2022) – Xem chi tiết

* Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ (Thông tư số 18) (dành cho khóa tuyển sinh từ năm 2022)  – Xem chi tiết

* Chương trình đào tạo Tiến sĩ ngành Giáo dục học (mã số: 9140101) – Xem chi tiết

* Quy định đào tạo trình độ Tiến sĩ của Trường Đại học Sư Phạm TDTT TP.Hồ Chí Minh (dành cho Khóa 2,3) – Xem chi tiết

* Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Tiến sĩ (Thông tư 08) (dành cho Khóa 2,3) – Xem chi tiết

* Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ (thông tư 10) (Dành cho khóa 1) – Xem chi tiết 

* Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ (thông tư số 5 bổ sung thông tư số 10) (dành cho khóa 1) – Xem chi tiết

QUY ĐỊNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

* Quy trình thực hiện Hội thảo, Hội nghị: Xem chi tiết

* Quy định tính giờ Nghiên cứu khoa học: Xem chi tiết

BIỂU MẪU

* Mẫu xin giải quyết học vụ (giải quyết từ 3->5 ngày làm việc) – Xem chi tiết

1.Thạc sĩ:

* Biểu mẫu Tuyển sinh trình độ thạc sĩ – Tải xuống

* Biểu mẫu thực hiện đề cương luận văn tốt nghiệp – Tải xuống

* Biểu mẫu thực hiện Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ – Tải xuống

* Hồ sơ xin bảo vệ luận văn tốt nghiệp thạc sĩ – Tải xuống

2. Tiến sĩ

* Biểu mẫu Tuyển sinh trình độ tiến sĩ – Tải xuống

* Mẫu đề nghị đánh giá chuyên đề tiến sĩ – Tải xuống 

* Mẫu đề nghị đánh giá Tiểu luận tổng quan – Tải xuống

* Mẫu đơn xin bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Phòng – Tải xuống

* Mẫu đơn xin bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn – Tải xuống

* Hướng dẫn viết , trình bày luận án tiến sĩ, tóm tắt luận án tiến sĩ, đề cương luận án tiến sĩ, tài liệu tham khảo – Tải xuống

* Mẫu báo cáo tiến độ học tập nghiên cứu sinh – Tải xuống

* Bố cục chuyên đề và tiểu luận tổng quan tiến sĩ – Tải xuống

* Mẫu hướng dẫn trích yếu luận án tiến sĩ – Tải xuống

* Mẫu xác nhận hướng dẫn nghiên cứu sinh – Tải xuống 

* Mẫu đề nghị thay đổi thực hiện luận án – Tải xuống

BIỂU MẪU NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

* Biểu mẫu nghiên cứu khoa học cấp cơ sở:

      – Dành cho Hội đồng: Tải xuống

      – Dành cho Tác giả: Tải xuống

* Biểu mẫu thực hiện Giáo trình:

      – Dành cho Hội đồng: Tải xuống

      – Dành cho Tác giả: Tải xuống

THÔNG BÁO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Thông báo tham gia viết bài và gửi bài viết cho hội thảo khoa học đại học Cần Thơ – xem chi tiết

Thông báo tham gia viết tham luận cho Hội thảo VIETTESOL – xem chi tiết

Thông báo về việc điều chỉnh và bổ sung kế hoạch tổ chức Hội nghị khoa học sinh viên lần II – năm 2020 – xem chi tiết

Thông báo về việc tham gia viết và gửi bài cho hội thảo khoa học toàn quốc năm 2020 tại Đà Nẵng – xem chi tiết

Thông báo đăng ký biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo, tập bài giảng năm 2020 – xem chi tiết

Kế hoạch bảo vệ đề cương của đề tài , công trình nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2020 – xem chi tiết

Thông báo về việc viết bài đăng trên tạp chí khoa học Trường đại học Trà Vinh – xem chi tiết

Thông báo viết bài hội thảo khoa học Quốc gia – xem chi tiết

Thông báo thực hiện thuyết minh nhiệm vụ Bảo vệ môi trường – xem chi tiết

Thông báo thực hiện đề tài/dự án thuộc chương trình KHCN trọng điểm cấp Quốc gia – xem chi tiết

Thông báo số 2 tham dự và viết báo cáo hội thảo khoa học Viện Khoa học TDTT – xem chi tiết

Thông báo số 3 về việc tham dự và viết báo cáo hội thảo khoa học trường Đại học Bắc Ninh – xem chi tiết

Thông báo đăng ký viết Giáo trình môn học – xem chi tiết

Thông báo sinh viên tham gia thực hiện bài viết, công trình nghiên cứu khoa học – xem chi tiết 

Thông báo sinh viên tham gia thực hiện đề tài/ công trình nghiên cứu khoa học – xem chi tiết

Thông báo tham dự và viết báo cáo hội thảo khoa học trường Đại học TDTT TP.Hồ Chí Minh – xem chi tiết

Thông báo tham dự và viết báo cáo hội thảo khoa học trường Đại học An Giang – xem chi tiết

Thông báo tham dự và viết báo cáo hội thảo khoa học Viện Khoa học TDTT – xem chi tiết

Thông báo tham dự và viết báo cáo hội thảo khoa học trường Đại học Cần Thơ – xem chi tiết

Thông báo tham dự và viết báo cáo hội thảo khoa học trường Đại học Bắc Ninh – xem chi tiết

DANH SÁCH LUẬN VĂN ĐÃ BẢO VỆ

*Danh sách luận văn bảo vệ ngày 15/11//2022 – Xem chi tiết

*Danh sách luận văn báo cáo ngày 24/12/2021 – Xem chi tiết