Thời khóa biểu Học kỳ phụ các Khóa Đại học chính quy hè 2023 – Đợt 01 cập nhật ngày 12/06/2023

CÁC KHÓA ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Thời khóa biểu Học kỳ phụ các Khóa Đại học chính quy hè 2023 - Đợt 02 điều chỉnh cập nhật ngày 28/07/2023

Thời khóa biểu Học kỳ phụ các Khóa Đại học chính quy hè 2023 - Đợt 01 cập nhật ngày 12/06/2023

Thời khóa biểu học lại các Khóa cao đẳng chính quy CĐ43 & CĐ44 năm 2023 cập nhật ngày 19/05/2023

Thời khóa biểu năm học 2022 - 2023 các khóa chính quy cập nhật ngày 21/4/2023