Thông báo triển khai Kế hoạch học tập các học phần Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2023

Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh > Chỉ đạo, điều hành > Thông báo triển khai Kế hoạch học tập các học phần Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2023

Thông báo triển khai Kế hoạch học tập các học phần Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2023

 

Thông báo – Xem Chi Tiết

 

Leave a Reply