Quy định – Biểu mẫu

QUY ĐỊNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

* Quy trình thực hiện Hội thảo, Hội nghị: Xem chi tiết

* Quy định tính giờ Nghiên cứu khoa học: Xem chi tiết

BIỂU MẪU NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

* Biểu mẫu nghiên cứu khoa học cấp cơ sở:

      – Dành cho Hội đồng: Tải xuống

      – Dành cho Tác giả: Tải xuống

* Biểu mẫu thực hiện Giáo trình:

      – Dành cho Hội đồng: Tải xuống

      – Dành cho Tác giả: Tải xuống