Thời khóa biểu Học kỳ phụ các Khóa Đại học chính quy hè 2023 – Đợt 02 điều chỉnh cập nhật ngày 28/08/2023