Thời khoá biểu Đại học - Cao đẳng

 • Thời khóa biểu các khóa chính quy

  * Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2020 - 2021 học trực tuyến (Tuần 38 &Tuần 39) cập nhật ngày 14/05/2021 _ Xem chi tiết


  *  Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2020 - 2021 học trực tuyến (Từ tuần 37 đến tuần 38 và cập nhật Lịch học lại Khóa Đại học 12 & Cao đẳng 43) cập nhật ngày 06/05/2021 _ Xem chi tiết


  Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2020 - 2021 cập nhật ngày 29/04/2021 - Xem chi tiết


  * Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2020 - 2021 (Tuần 31 và Tuần 32) cập nhật ngày 02/04/2021 - Xem chi tiết


  * Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2020 - 2021 (Từ tuần 28 đến tuần 30, cập nhật lịch họp lớp) - Xem chi tiết


  * Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2020 - 2021 học trực tuyến Tuần 26 và Tuần 27 cập nhật ngày 10/02/2021 _ Xem chi tiết

  * Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2020 - 2021 điều chỉnh hỗ trợ Hội thao Trẻ khuyết tật cập nhật ngày 31/12/2020 _ Xem chi tiết

   
 • Thời khóa biểu các khóa đại học VLVH (4 năm)

  * Thời khóa biểu các khóa đại học VLVH (tuần 29 đến 34) cập nhật ngày 16/4/2021- Xem chi tiết


  * Thời khóa biểu học lại các khóa VLVH năm học 2020 - 2021 điều chỉnh cập nhật ngày 11/12/2020 - Xem chi tiết

  * Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2019 - 2020 cập nhật ngày 03/07/2020 - Xem chi tiết

  *Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2019 - 2020 cập nhật ngày 25/10/2019 - Xem chi tiết

 • Thời khóa biểu các khóa liên thông VLVH

  * Bắt đầu từ 13/03/2021 - Ứng phó dịch Covid

    Thời khóa biểu Khóa 15 hệ liên thông VLVH học kỳ I năm 2020 - 2021  - Xem chi tiết


  * Thời khóa biểu Khóa 14 và Khóa 13B học kỳ hè năm 2020 cập nhật ngày 17/07/2020 - Xem chi tiết

   

Tin Tức
Liên Kết