Hội đồng trường

  • GIỚI THIỆU

  • VĂN BẢN

    * Nghị quyết số 02/NQ-HĐT - Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường

    * Nghị quyết số 03/NQ-HĐT - Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ

    * Nghị quyết số 04/NQ-HĐT - Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và lề lối làm việc của các đơn vị trực thuộc trường

Tin Tức
Liên Kết