Tuần 50 (Từ ngày 10/8/2020 đến ngày 16/8/2020) (Cập nhật 10/8/2020)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện

Thứ Hai

10/8/2020
  Tiếp tục nhận Hồ sơ đăng ký thi năng khiếu TDTT Phòng Đào tạo, Phòng Tài vụ Phòng Đào tạo, Phòng Tài vụ
  Xây dựng phương án thi năng khiếu (lịch thi, phòng thi, cán bộ coi thi)   Phòng Đào tạo, Phòng Tổ chức – Hành chính
15:00 Họp Ban cơ sở vật chất chuẩn bị công tác tuyển sinh Phòng Truyền thống Ban Cơ sở vật chất
17:00 Báo cáo tình hình thí sinh đăng ký dự thi Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Các đơn vị

Thứ Ba

11/8/2020
  Tiếp tục nhận Hồ sơ đăng ký thi năng khiếu TDTT Phòng Đào tạo, Phòng Tài vụ Phòng Đào tạo, Phòng Tài vụ
  Chuẩn bị hồ sơ phòng thi Phòng Đào tạo Đ/c Quang Vinh, Ban Thư ký
09:00 Họp Chi bộ Điền kinh - Thể dục Phòng họp 1 Đảng viên Chi bộ Điền kinh - Thể dục
17:00 Báo cáo tình hình thí sinh đăng ký dự thi Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Các đơn vị

Thứ Tư

12/8/2020
08:30 Họp Chi ủy Bóng - Đào tạo Phòng họp 1 Bí thư Đảng ủy, Chi ủy Bóng - Đào tạo, Đ/c Hoàng Tùng
09:00 Các ban giúp việc báo cáo tình hình và công tác chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh năm 2020 Phòng Truyền thống Hội đồng tuyển sinh, Trưởng, phó các ban giúp việc hội đồng, Thanh tra
10:30 Họp Chi bộ Hành chính Phòng Truyền thống Đảng viên Chi bộ Hành chính
  Tiếp tục nhận Hồ sơ đăng ký thi năng khiếu TDTT Phòng Đào tạo, Phòng Tài vụ Phòng Đào tạo, Phòng Tài vụ
  Thống kê số lượng thí sinh đăng ký dự thi, tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển báo cáo Chủ tịch Hội đồng Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Đ/c Quang Vinh báo cáo
 

- In danh sách thí sinh dự thi kiểm dò

- Kiểm dò in danh sách ảnh

- Chuẩn bị hồ sơ phòng thi
Phòng Đào tạo Đ/c Quang Vinh, Ban Thư ký

Thứ Năm

13/8/2020
 

- Dán danh sách ảnh

- Chuẩn bị hồ sơ phòng thi
  Ban Thư ký
09:00 Kiểm tra toàn bộ cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi   Ban Cơ sở vật chất
09:00 Họp Chi bộ Lý luận Phòng họp 1 Đảng viên Chi bộ Lý luận
  Các Trưởng, phó ban kiểm tra và triển khai công việc chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh   Các Ban giúp việc Hội đồng
13:00 Họp Chi bộ Sinh viên Phòng Truyền thống Đảng viên Chi bộ Sinh viên

Thứ Sáu

14/8/2020
06:45 Họp Hội đồng tuyển sinh, Ban thư ký, Thanh tra, Cán bộ điều hành (buổi sáng) HỘI TRƯỜNG Hội đồng tuyển sinh, Ban thư ký, Thanh tra, Cán bộ điều hành theo thứ tự danh sách từ 01 đến 06
07:00 Họp Hội đồng thi và các ban triển khai thi năng khiếu TDTT (buổi sáng) HỘI TRƯỜNG A Hội đồng tuyển sinh, Ban thư ký, Thanh tra, Trưởng, phó ban CSVC, Cán bộ coi thi theo thứ tự danh sách từ 01 đến 21
12:45 Họp Hội đồng tuyển sinh, Ban thư ký, Thanh tra, Cán bộ điều hành (buổi chiều) HỘI TRƯỜNG A Hội đồng tuyển sinh, Ban thư ký, Thanh tra, Cán bộ điều hành theo thứ tự danh sách từ 07 đến 12
13:00 Họp Hội đồng thi và các ban triển khai thi năng khiếu TDTT (buổi chiều) HỘI TRƯỜNG A Hội đồng tuyển sinh, Ban thư ký, Thanh tra, Trưởng, phó ban CSVC, Cán bộ coi thi theo thứ tự danh sách từ 22 đến 42

Thứ Bảy

15/8/2020
06:45 Họp Hội đồng tuyển sinh, Ban thư ký, Thanh tra, Cán bộ điều hành (buổi sáng) HỘI TRƯỜNG A Hội đồng tuyển sinh, Ban thư ký, Thanh tra, Cán bộ điều hành theo thứ tự danh sách từ 01 đến 06
07:00 Họp Hội đồng thi và các ban triển khai thi năng khiếu TDTT (buổi sáng) HỘI TRƯỜNG A Hội đồng tuyển sinh, Ban thư ký, Thanh tra, Trưởng, phó ban CSVC, Cán bộ coi thi theo thứ tự danh sách từ 01 đến 21
Buổi chiều Dự trữ    

Chủ Nhật

16/8/2020

       
       
Tin Tức
Liên Kết