Tuần 44 (02/7/2018 - 08/7/2018) (Cập nhật 02/7/2018)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai
02/7/2018
       
       
       
       
Thứ Ba
03/7/2018
9:00 Họp Đảng Ủy, BGH, Công đoàn, Đoàn TN Phòng Truyền thống Đảng Ủy, BGH, Thịnh, An
       
       
       
Thứ Tư
04/7/2018
       
       
14:00

 

DỜI NGÀY HỌP SANG TUẦN 45

LÝ DO: TẬP TRUNG CÔNG TÁC TUYỂN SINH

 

   
15:30 Họp Hội đồng tuyển sinh và các ban Phòng Truyền thống Hội đồng, Trưởng Phó các ban
Thứ Năm
05/7/2018
       
       
       
       
Thứ Sáu
06/7/2018
6:45 Họp phân công cán bộ điều hành Phòng Truyền thống Theo quyết định
7:00 Họp hội đồng, các ban kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2018 Phòng Truyền thống Theo quyết định
       
       
Thứ Bảy
07/7/2018
       
       
Chủ nhật
08/7/2018
       
       
Tin Tức
Liên Kết