Tuần 42 (Từ ngày 14/06/2021 đến ngày 20/06/2021) - Cập nhật ngày 15/06/2021

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai
14/06/2021
       
       
Trước 11h00 Báo cáo Công văn 2390/BGDĐT-TĐKT về việc khen thưởng thành tích trong công tác phòng chống dịch Covid

Theo yêu cầu

công văn
Phòng Tổ chức – Hành chính

16h00

Báo cáo kết quả họp xét hết tập sự của đơn vị Phòng Tổ chức – Hành chính;

Trình ban hành quyết định bổ nhiệm ngạch đối với viên chức được xét hết tập sự (tờ trình)
Hiệu trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính (đ/c Hoàng Tùng)

Thứ Ba

15/06/2021
09h00 Họp chi bộ Hành chính (DỜI LỊCH) Phòng Truyền thống Đảng viên chi bộ Hành chính
10h00

Họp rút kinh nghiệm việc triển khai các hội đồng trực tuyến;

Bộ phận CNTT báo cáo tình hình giảng dạy trực tuyến các lớp hè
Phòng Truyền thống Hiệu trưởng; Bộ phận CNTT (đ/c Thế Lưỡng, đ/c Hoàng Tùng); Quản lý: phòng Đào tạo, phòng Đào tạo SĐH&KHCN

Trước 16h00

Báo cáo Công văn 1945/BGDĐT-GDĐH về việc đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung thay thế Nghị định 141/2013/NĐ-CP 

Theo yêu cầu

công văn
Phòng Tổ chức – Hành chính tổng hợp báo cáo; phòng Tài vụ, phòng Đào tạo, phòng Đào tạo SĐH&KHCN cung cấp nội dung đã phân công
Trước 16h00 Gửi Báo cáo tổng kết quý II và Kế hoạch công tác quý III năm 2021 về Phòng Tổ chức – Hành chính (bản giấy và bản điện tử)

Văn phòng

Tổ chức – Hành chính

Mail: trungtnn@upes.edu.vn

(CV.Thanh Trung)
Trưởng các đơn vị
Thứ Tư
16/06/2021
10h00 Báo cáo công tác Tự đánh giá Hiệu trưởng Đ/c Tố Quyên
Trước 11h00 Báo cáo Công văn 162-CV/BCSĐ về báo cáo kết quả 10 năm thực hiện kết luận 72-KL/TW của Bộ Chính trị khóa X

Theo yêu cầu

công văn
Đảng ủy
Trước 11h00 Báo cáo Công văn 1686/BGDĐT-KHCNMT về báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ và đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2022

Theo yêu cầu

công văn
Phòng Đào tạo SĐH&KHCN
Trước 16h00 Báo cáo Công văn 2363/BGDĐT-GDĐT về việc Xây dựng Dự thảo Danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại học

Theo yêu cầu

công văn
Phòng Đào tạo
Thứ Năm
17/06/2021
08h00 – 09h30 Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài cấp cơ sở năm 2021 

Phòng Truyền thống

Link truy cập
 

Theo Quyết định

(Các thành viên Hội đồng tham gia theo thứ tự báo cáo)
09h30 – 11h00 Hội đồng xét duyệt đề cương giáo trình, tài liệu tham khảo cấp cơ sở năm 2021

Phòng Truyền thống

Link truy cập

Theo Quyết định

(Các thành viên Hội đồng tham gia theo thứ tự báo cáo)
Trước 11h00 Báo cáo Công văn 2375/BGDĐT-KHCNMT về báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học giáo dục từ 2015 đến nay

Theo yêu cầu

công văn
Phòng Đào tạo SĐH&KHCN
Trước 11h00 Báo cáo Công văn 2406/BGDĐT-VP về chuẩn bị nội dung phục vụ Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Theo yêu cầu

công văn
Phòng Tổ chức – Hành chính
Trước 11h00 Báo cáo Công văn 1569/BGDĐT-GDCTHSSV về sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định 1299/QĐ-TTg

Theo yêu cầu

công văn
Phòng Công tác Sinh viên
Trước 17h00 Gửi BảnTự nhận xét, đánh giá trong thời gian giữ chức vụ và Bản Lí lịch (2C) về Phòng Tổ chức – Hành chính theo Thông báo 184/TB-ĐHSPTDTT Theo Thông báo Viên chức quản lý: phòng, ban, khoa, bộ môn
Thứ Sáu
18/06/2021
08h00 – 11h30

Hội đồng nghiệm thu đề tài, công trình khoa học cấp cơ sở năm 2020

Phòng Truyền thống

Link truy cập

Theo Quyết định

(Các thành viên Hội đồng tham gia theo thứ tự báo cáo)
09h00 Kiểm tra công trường Công trường Theo phân công
Trước 16h00 Gửi Báo cáo tổng kết 6 tháng đầu năm và Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2021 về Phòng Tổ chức – Hành chính (bản giấy và bản điện tử)

Văn phòng

Tổ chức – Hành chính

Mail: trungtnn@upes.edu.vn

(CV.Thanh Trung)
Trưởng các đơn vị
16h00 Báo cáo công tác tổng hợp hồ sơ viên chức quản lí về tự nhận xét, đánh giá trong thời gian giữ chức vụ và lí lịch (2C) Hiệu trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính

Thứ Bảy

19/06/2021
       
       

Chủ Nhật

20/06/2021
       
       
Tin Tức
Liên Kết