Tuần 40 (Từ ngày 31/05/2021 đến ngày 06/06/2021) Cập nhật ngày 02/06/2021

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai
31/05/2021
09h00 Cung cấp minh chứng kiểm định chất lượng – liên quan nội dung ĐT SĐH& KHCN Văn phòng KĐCL Trưởng phòng ĐT SĐH&KHCN
09h00 Họp Ban tổ chức Hội thảo khoa học Khoa Bóng Văn phòng Khoa Bóng Ban tổ chức
10h00 Họp tổng kết công tác tổ chức Hội nghị khoa học  VP.Phòng ĐT SĐH&KHCN Viên chức phòng ĐT SĐH&KHCN
Trước 11h00  Ban hành Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với viên chức quản lý  Văn thư

Hiệu trưởng,

Phòng Tổ chức – Hành chính

Thứ Ba

01/06/2021
08h00 Viết báo cáo Tự đánh giá trường Văn phòng KĐCL Ban thư ký
       
Trước 16h00 Triển khai góp ý Kế hoạch Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Mail, Zalo Phòng Tổ chức – Hành chính
       
Thứ Tư
02/06/2021
08h00  - 10h00

Họp nghiệm thu Giáo trình Giải phẫu học, sách tham khảo Giải phẫu hệ vận động

Trực tuyến

https://meet.google.com/ntn-dhwg-pbw?pli=1&authuser=0

Hội đồng
09h00 Kiểm tra công trường Công trường Theo phân công
09h00 Cung cấp minh chứng kiểm định chất lượng – liên quan nội dung CTSV Văn phòng KĐCL Trưởng phòng CTSV
       
Thứ Năm
03/06/2021
08h00 Bảo vệ Khóa luận VLVH (DỜI LỊCH) Trực tuyến (sẽ cập nhật đường link) Hội đồng
       
13h30 Bảo vệ Đề cương VLVH (DỜI LỊCH) Trực tuyến (sẽ cập nhật đường link) Hội đồng
Trước 15h00 Báo cáo CV48 Theo công văn  Đảng ủy
Thứ Sáu
04/06/2021
08h00 – 09h00 Họp nghiệm thu Giáo trình Thể dục và phương pháp

Trực tuyến

https://meet.google.com/xgd-axvk-wqb?pli=1&authuser=0

Hội đồng
08h00 Hội thảo khoa học Khoa Bóng (DỜI LỊCH) Trực tuyến CBVC Khoa Bóng; Khách mời; các nhà khoa học
09h00 Cung cấp minh chứng kiểm định chất lượng – nội dung liên quan công tác Công đoàn Văn phòng KĐCL Chủ tịch Công đoàn
09h30 – 10h30 Họp nghiệm thu Giáo trình Trò chơi vận động 

Trực tuyến

https://meet.google.com/teb-xnok-zrk?pli=1&authuser=0

Hội đồng
15h30 Phòng Đào tạo báo cáo tình hình đăng ký tuyển sinh năm 2021 Hiệu trưởng Trưởng phòng Đào tạo

Thứ Bảy

05/06/2021
       
       

Chủ Nhật

06/06/2021
       
       
Tin Tức
Liên Kết