Tuần 31 (Từ ngày 30/3/2020 đến ngày 05/4/2020)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai 30/3/2020        
09:00 Ban Giám hiệu làm việc với Thanh tra Phòng Truyền thống Đ/c Lộc, Phúc, Quyên
       
       
Thứ Ba 31/3/2020   Triển khai chuẩn bị công tác đào tạo từ xa Website trường Các đơn vị, giảng viên
       
       
       
Thứ Tư 01/4/2020   Triển khai chuẩn bị công tác đào tạo từ xa Website trường Các đơn vị, giảng viên
 

 

   
       
       
Thứ Năm 02/4/2020   Triển khai chuẩn bị công tác đào tạo từ xa Website trường Các đơn vị, giảng viên
       
       
       
Thứ Sáu 03/4/2020   Triển khai chuẩn bị công tác đào tạo từ xa Website trường Các đơn vị, giảng viên
       
       
       
Thứ Bảy 04/4/2020        
       
Chủ Nhật 05/4/2020        
       
Tin Tức
Liên Kết