Tuần 30 (Từ ngày 23/3/2020 đến ngày 29/3/2020) (Cập nhật 24/3/2020)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai 23/3/2020 09:00 Họp Đảng ủy Phòng Truyền thống Đảng ủy
10:00 Họp chuẩn bị công tác ĐTTX (P. TCHC báo cáo) Phòng Truyền thống BGH, QL P.Đào tạo, P. ĐT SĐH&KHCN, P. TCHC, P. CTSV, Đ/c Huân, Lưỡng, Thế
       
       
Thứ Ba 24/3/2020 08:00 Hội nghị tổng kết KTGS Đảng 03 Công Trường Quốc Tế Đ/c Lộc, Huân
09:00 Rà soát xét tốt nghiệp Phòng Truyền thống Đ/c Quyên, Phúc, Quản lý P. Đào tạo
       
       
Thứ Tư 25/3/2020 09:00 Rà soát xét tốt nghiệp Phòng Truyền thống Đ/c Quyên, Phúc, Quản lý P. Đào tạo
09:00

Xét tốt nghiệp các khóa ĐHCQ đợt 2 và VLVH năm 2019

(DỜI LỊCH)

Phòng Truyền thống Hội đồng, Ban Thư ký, Thanh tra
       
       
Thứ Năm 26/3/2020        
       
       
       
Thứ Sáu 27/3/2020   Phòng Tài vụ báo cáo quyết toán năm 2019    
       
       
       
Thứ Bảy 28/3/2020   Các đơn vị gửi kế hoạch và dự toán Đề án ngoại ngữ năm 2020 Phòng TCHC (Đ/c K. Bình)  
       
Chủ Nhật 29/3/2020        
       
Tin Tức
Liên Kết