Tuần 03 - Từ ngày 20/09/2021 đến ngày 26/09/2021 (Cập nhật 24/9/2021)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai
20/09/2021
Trước 10h00 Thống kê và báo cáo hồ sơ tuyển thẳng, hồ sơ ưu tiên xét tuyển – Kỳ tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 Chủ tịch HĐTS Ban Thư ký HĐTS
  In danh sách kiểm dò; Kiểm dò danh sách thí sinh dự thi   Ban Thư ký HĐTS
  Chuẩn bị hồ sơ phòng thi   Ban Thư ký HĐTS
  Tiếp tục triển khai lịch học bổ sung kiến thức dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2021 (cao học khoá 10) Hình thức trực tuyến

Phòng Đào tạo Sau đại học và Khoa học công nghệ

(đ/c Quang Đại)
15h30 Họp Đảng ủy Link Trực tuyến Đảng uỷ
Trước 16h00 Báo cáo Công văn 3916/BGDĐT-KHCNMT về việc khảo sát hiện trạng các tạp chí khoa học, nhóm nghiên cứu mạnh; kết quả đào tạo tiến sĩ thuộc các nhiệm vụ KHCN

Theo yêu cầu

công văn
Phòng Đào tạo Sau đại học và Khoa học công nghệ

Trước 17h00

Báo cáo tổng hợp hồ sơ đề nghị xét nâng lương ở quý III/2021 cấp đơn vị; rà soát và chuẩn bị nội dung họp Hội đồng nâng lương Chủ tịch Hội đồng lương Thường trực và thư kí Hội đồng lương

Thứ Ba

21/09/2021
09h30 Họp bình xét thi đua, khen thưởng năm học 2020 – 2021 và đề nghị thi đua, khen thưởng bậc cao Link Trực tuyến Hội đồng thi đua, khen thưởng
15h00 Hội thảo: Chuyển đổi số trong giáo dục đại học Link Trực tuyến CT Hội đồng trường, Hiệu trưởng, quản lý đơn vị: phòng Tổ chức – Hành chính, phòng Đào tạo, phòng Đào tạo Sau đại học và Khoa học công nghệ, bộ phận Công nghệ thông tin
  Xây dựng dự thảo Kế hoạch phát triển chuyển đổi số giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 và các kế hoạch chuyển đổi số quý, năm liên quan; đến ngày 27/9/2021 trình dự thảo   Phòng Tổ chức – Hành chính, bộ phận Công nghệ thông tin
 

- Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ thi đua,  khen thưởng và thực hiện báo cáo;

 

 - Trình đề nghị ban hành Quyết định thi đua, khen thưởng năm học 2020 - 2021

- Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng

 

- Hiệu trưởng

- Thư ký Hội đồng thi đua, khen thưởng

 

 - Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng

 

     
Thứ Tư
22/09/2021
       
Trước 11h00 Ban hành Quyết định thi đua, khen thưởng năm học 2020 – 2021 Văn thư, Mail, Zalo

Hiệu trưởng

Phòng Tổ chức – Hành chính
  Tổng hợp toàn bộ hồ sơ thi đua, khen thưởng năm học 2020 – 2021 chuẩn bị gửi báo cáo các cấp, hạn cuối đến ngày 26/9/2021   Phòng Tổ chức – Hành chính
15h30 Họp xét nâng lương thường xuyên, mức phụ cấp thâm niên vượt khung quý III/2021 cấp Trường Link Trực tuyến Hội đồng lương
Trước 17h00 Trình dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động năm học 2021 – 2022 và các biểu mẫu, thông báo, hướng dẫn, v.v. liên quan

Hiệu trưởng,

Chủ tịch Công đoàn 
Phòng Tổ chức – Hành chính
Thứ Năm
23/09/2021
09h30 Họp Hội đồng tuyển sinh thạc sĩ và các ban giúp việc của Hội đồng tuyển sinh thạc sĩ. Lưu ý: Ban thư kí và các bộ phận liên quan báo cáo tình hình và các công tác chuẩn bị tuyển sinh Link Trực tuyến

Hội đồng tuyển sinh thạc sĩ và các ban giúp việc;

Thầy Nguyễn Văn Tiền, Nguyễn Hoàng Minh;

Bộ phận CNTT

Trước 15h00

Đối với tuyển sinh đại học chính quy năm 2021:

- Cung cấp, phổ biến tất cả nội dung công tác tuyển sinh trực tuyến liên quan cho Cán bộ coi thi

-Gửi cho Hội đồng tuyển sinh các nội dung cơ bản của buổi tập huấn trực tuyến

 

- Cán bộ coi thi

 

- Hội đồng tuyển sinh

Ban Thư kí HĐTS
  Rà soát dữ liệu tài sản, công cụ dụng cụ chuẩn bị họp Hội đồng kiểm kê vào tuần công tác thứ 04   Thư kí Hội đồng kiểm kê 
Trước 16h30

- Trình hồ sơ nâng lương (hồ sơ cá nhân, hồ sơ đề nghị của đơn vị, biên bản họp, kết quả làm việc và tờ trình của Hội đồng lương)

- Ban hành Quyết định nâng lương và mức phụ cấp thâm niên vượt khung

 - Hiệu trưởng

 

- Văn thư, Mail, Zalo 

- Thường trực và thư kí HĐ lương

- Hiệu trưởng,

Phòng Tổ chức – Hành chính
       
Thứ Sáu
24/09/2021
09h30 Họp rà soát tình hình chuẩn bị tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 hình thức trực tuyến. Lưu ý: Ban Thư ký và bộ phận Công nghệ thông tin báo cáo nội dung phụ trách Link Trực tuyến Hội đồng tuyển sinh, Ban thư kí, bộ phận Công nghệ thông tin
       
15h00 Tập huấn trực tuyến cho Cán bộ coi thi năng khiếu Link Trực tuyến Hội đồng tuyển sinh, bộ phận Công nghệ thông tin, Cán bộ coi thi, Ban Thanh tra và KĐCL
Trước 16h00 Triển khai cho các đơn vị đăng ký coi thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2021 (cao học khoá 10) Mail, Zalo Ban Thư ký HĐTS thạc sĩ

Thứ Bảy

25/09/2021
       
15h30 Họp công tác tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ (Cao học khoá 10) Link Trực tuyến Hội đồng tuyển sinh

Chủ Nhật

26/09/2021
       
       
Tin Tức
Liên Kết