Tuần 01 - Từ ngày 06/09/2021 đến ngày 12/09/2021 - Cập nhật ngày 09/09/2021

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai
06/09/2021
  Triển khai giảng dạy năm học mới 2021-2022 bằng hình thức trực tuyến   Phòng Đào tạo, phòng Đào tạo SĐH & KHCN, phòng Tổ chức – Hành chính, bộ phận Công nghệ thông tin
  Triển khai các nội dung liên quan đến công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2021   Hội đồng tuyển sinh, phòng Tổ chức – Hành chính, bộ phận Công nghệ thông tin
Trước 11h00

- Báo cáo và trình đề nghị công nhận sáng kiến; phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm học 2020 - 2021

- Ban hành Quyết định công nhận

- Hiệu trưởng

 

- Văn thư, Mail, Zalo

- Hội đồng sáng kiến

 

- Hiệu trưởng, Phòng Tổ chức – Hành chính
15h00 Họp Đảng ủy Link Trực tuyến Đảng ủy viên

Trước 16h00

Hoàn thiện tổng hợp về đề xuất đăng kí trang bị thiết bị công nghệ phục vụ công tác đào tạo và NCKH cấp đơn vị   Phòng Tổ chức – Hành chính

Thứ Ba

07/09/2021
  Nộp minh chứng về công nhận sáng kiến; phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học năm học 2020 – 2021 về Phòng Tổ chức – Hành chính để bổ sung hồ sơ đề nghị thi đua – khen thưởng năm học 2020 – 2021, đến hết ngày 15/9/2021 Phòng Tổ chức – Hành chính (Chuyên viên N.N. T. Trung, mail:  trungtnn@upes.edu.vn) Các cá nhân được đề nghị xét “chiến sĩ thi đua cơ sở” năm học 2020 – 2021 có sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học được công nhận về phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng
 Trước 11h00 Báo cáo bằng văn bản về tình hình đăng ký trang bị thiết bị công nghệ phục vụ công tác đào tạo và NCKH của các đơn vị Hiệu trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính
Trước 11h00

- Triển khai thông báo danh sách dự kiến đủ điều kiện nâng lương thường xuyên quý III/2021

- Bắt đầu rà soát tiêu chuẩn, điều kiện nâng lương của viên chức trong đơn vị theo thông báo

- Văn thư, Mail, Zalo

- Phòng Tổ chức - Hành chính

- Các đơn vị

Trước 16h00 Ban hành Thông báo đến các đơn vị về triển khai xây dựng Báo cáo quý III/2021; Báo cáo tổng kết năm học 2020 – 2021 và nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 Mail, Zalo Phòng Tổ chức – Hành chính

Trước

17h00

Các đơn vị gửi danh sách đăng ký Cán bộ coi thi Năng khiếu Thể dục Thể thao hình thức trực tuyến - Kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 Trưởng ban Thư ký – Hội đồng Tuyển sinh (đ/c Quang Vinh, mail: vinhqn@upes.edu.vn) Trưởng/Phó trưởng đơn vị
Thứ Tư
08/09/2021
Trước 10h00 Thực hiện báo cáo tình hình ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 về phòng Tổ chức – Hành chính Phòng Tổ chức – Hành chính (Đ/c Hoàng Tùng)  Trưởng đơn vị
14h00 Họp Tổng kết công tác Công đoàn năm học 2020 - 2021 Link Trực tuyến Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn và Tổ trưởng Công đoàn
Trước 15h00 Báo cáo tình hình ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid – 19 về Bộ Giáo dục và Đào tạo Theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo Phòng Tổ chức – Hành chính (đ/c Hoàng Tùng)
       
Thứ Năm
09/09/2021
       
Trước 11h00

-Báo cáo chuẩn bị về cơ sở vật chất phục vụ cho công tác thi Năng khiếu Thể dục Thể thao trực tuyến – Kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2021

-Báo cáo về chuẩn bị trang thiết bị y tế phòng chống dịch bệnh Covid – 19 phục vụ thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2021
Hiệu trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính, Bộ phận Công nghệ thông tin
  Bắt đầu xây dựng dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động Trường năm học 2021 – 2022, đến ngày 18/9/2021 trình dự thảo   Phòng Tổ chức – Hành chính
       
Thứ Sáu
10/09/2021
09h00 Họp khoa Điền kinh về việc triển khai kế hoạch năm học 2021 - 2022 Trực tuyến Viên chức khoa Điền kinh
09h30 Họp Hội đồng tuyển sinh Link Trực tuyến Hội đồng tuyển sinh, bộ phận Công nghệ thông tin
15h30 Họp về công tác viên chức Link Trực tuyến Hiệu trưởng, phòng Tổ chức - Hành chính (đ/c Anh Thư, Hoàng Tùng), phòng Công tác sinh viên (đ/c Đắc Thịnh), khoa Lý luận chính trị và nghiệp vụ sư phạm (đ/c Minh Quyền, Cát Dung)
Trước 16h00

- Trình dự thảo quy chế đào tạo ĐH theo niên chế

- Trình dự thảo quy chế đào tạo Trực tuyến
Hiệu trưởng Theo phân công
Trước 16h00 Đăng kí lịch công tác tuần 2 Phòng Tổ chức – Hành chính (Chuyên viên H.Đ.H.Hà, mail: hahdh@upes.edu.vn Trưởng đơn vị
Trước 17h00 Hạn cuối gửi Báo cáo quý III/2021 về phòng Tổ chức – Hành chính Phòng Tổ chức – Hành chính (Chuyên viên Thanh. Trung, mail: trungtnn@upes.edu.vn) Trưởng đơn vị: phòng, ban, khoa
Trước 17h00 Hạn cuối tổng hợp báo cáo kiểm kê của các đơn vị   Thường trực và thư kí Hội đồng kiểm kê

Thứ Bảy

11/09/2021
       
       

Chủ Nhật

12/09/2021
       
       
Tin Tức
Liên Kết