Thông báo về việc được bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy năm 2018

   Ngày 18/06/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành công văn số 2505/BGDĐT-GDĐH chấp thuận cho Trường ĐHSP Thể dục thể thao Tp. Hồ Chí Minh bổ sung thêm 100 chỉ tiêu trình độ đại học và 50 chỉ tiêu trình độ cao đẳng. Như vậy tổng chỉ tiêu tuyển sinh chính quy năm 2018 như sau:

   - Trình độ đại học: 190 chỉ tiêu

   - Trình độ cao đẳng: 95 chỉ tiêu

Tin Tức
Liên Kết