Thông báo Tuyển sinh Sau đại học năm 2019

* Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ:

  • Ngành tuyển sinh : Giáo dục học
  • Chỉ tiêu dự kiến: 40 học viên
  • Thông báo tuyển sinh : Xem chi tiết
  • Biểu mẫu tuyển sinh : Tải xuống 
  • Phụ lục ngành gần cần học bổ sung kiến thức : Xem chi tiết

* Tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ:

  • Ngành tuyển sinh : Giáo dục học
  • Chỉ tiêu dự kiến: 10 nghiên cứu sinh
  • Thông báo tuyển sinh : Xem chi tiết
  • Biểu mẫu tuyển sinh: Tải xuống
  • Phụ lục ngành gần cần học bổ sung kiến thức : Xem chi tiết

* Thời gian học bổ sung kiến thức : 10/5/2019 đến 23/5/2019

Tin Tức
Liên Kết