Thông báo tham gia viết bài cho Hội thảo khoa học Quốc tế " Giáo dục Thể chất và Huấn luyện thể thao" trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

Chi tiết thông báo: Xem chi tiết.

Chi tiết thông báo trường ĐHSP TDTT Hà Nội: Xem  chi tiết.

Phụ lục: Tải xuống 

Tin Tức
Liên Kết