Thông báo tổ chức lớp học Bổ sung kiến thức đầu vào Tuyển sinh sau đại học - 2018

1.  Môn học bổ sung kiến thức:

      - Sinh lý học Thể dục Thể thao (2 tín chỉ)

      - Lý luận và phương pháp Giáo dục Thể chất (2 tín chỉ)

      - Quản lý Thể dục Thể thao (2 tín chỉ)

      - Nghiên cứu khoa học trong Thể dục Thể thao (2 tín chỉ)

 

2. Thời gian giảng dạy: từ 14/5/2018 đến 23/5/2018

 

Xem chi tiết thông báo 

 

Tin Tức
Liên Kết