Thời khoá biểu Đại học - Cao đẳng

 • Thời khóa biểu các khóa chính quy

  *  Thời khóa biểu năm học 2021 - 2022 học trực tuyến bổ sung Tuần 13 đến Tuần 16  cập nhật ngày 03/12/2021 _ Xem chi tiết


  * Thời khóa biểu học bù môn Bơi lội Khóa Đại học 13 hệ chính quy hoãn do dịch Covid -19 năm học 2020 - 2021 (Học trực tuyến) cập nhật ngày 07/8/2021_Xem chi tiết tại đây


  * Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2020 - 2021 học trực tuyến (Tuần 40 &Tuần 41) cập nhật ngày 27/05/2021 _ Xem chi tiết


  * Thời khóa biểu học hè các khóa đại học chính quy năm học 2020 - 2021 học trực tuyến (Từ tuần 01 đến tuần 03) cập nhật ngày 26/05/2021 _ Xem chi tiết


  * Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2020 - 2021 học trực tuyến (Tuần 38 &Tuần 39) cập nhật ngày 21/05/2021 _ Xem chi tiết


  *  Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2020 - 2021 học trực tuyến (Từ tuần 37 đến tuần 38 và cập nhật Lịch học lại Khóa Đại học 12 & Cao đẳng 43) cập nhật ngày 06/05/2021 _ Xem chi tiết


  Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2020 - 2021 cập nhật ngày 29/04/2021 - Xem chi tiết


  * Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2020 - 2021 (Tuần 31 và Tuần 32) cập nhật ngày 02/04/2021 - Xem chi tiết


  * Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2020 - 2021 (Từ tuần 28 đến tuần 30, cập nhật lịch họp lớp) - Xem chi tiết


  * Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2020 - 2021 học trực tuyến Tuần 26 và Tuần 27 cập nhật ngày 10/02/2021 _ Xem chi tiết

  * Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2020 - 2021 điều chỉnh hỗ trợ Hội thao Trẻ khuyết tật cập nhật ngày 31/12/2020 _ Xem chi tiết

   
   
 • Thời khóa biểu các khóa đại học VLVH (4 năm)

  * Thời khóa biểu các khóa đại học VLVH (tuần 29 đến 34) cập nhật ngày 16/4/2021- Xem chi tiết


  * Thời khóa biểu học lại các khóa VLVH năm học 2020 - 2021 điều chỉnh cập nhật ngày 11/12/2020 - Xem chi tiết

  * Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2019 - 2020 cập nhật ngày 03/07/2020 - Xem chi tiết

  *Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2019 - 2020 cập nhật ngày 25/10/2019 - Xem chi tiết

 • Thời khóa biểu các khóa liên thông VLVH

  * Thời khóa biểu các Khóa Đại học Liên thông VLVH học kỳ hè 2021 học trực tuyến từ Tuần 8 đến Tuần 11 cập nhật ngày 16/07/2021 - Xem chi tiết


  * Thời khóa biểu các Khóa Đại học Liên thông VLVH học kỳ hè 2021 học trực tuyến bổ sung Kỳ thi THPT quốc gia năm 2021 và Kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy 2021 Tuần 6 và Tuần 7 cập nhật ngày 10/07/2021 - Xem chi tiết


  * Thời khóa biểu Khóa 15 hệ liên thông VLVH học kỳ I năm 2020 - 2021  - Xem chi tiết 


  * Thời khóa biểu Khóa 14 và Khóa 13B học kỳ hè năm 2020 cập nhật ngày 17/07/2020 - Xem chi tiết

   

Tin Tức
Liên Kết