Thời khoá biểu Đại học - Cao đẳng

 • Thời khóa biểu các khóa chính quy

  * Thời khóa biểu và danh sách các lớp học chứng chỉ ngoại ngữ liên kết với Trà Vinh năm 2019 cập nhật ngày 15/02/2019 - Xem chi tiết

  **************************************************************************************************************************

  *Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2018 - 2019 điều chỉnh bổ sung lịch học chứng chỉ ngoại ngữ cập nhật ngày 15/02/2019 - Xem chi tiết

  ***************************************************************************************************************************

  * Dự thảo Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2018 - 2019 cập nhật ngày 19/12/2018 - Xem chi tiết

  ***************************************************************************************************************************

  * Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2018 - 2019 cập nhật ngày 21/12/2018 - Xem chi tiết

  ****************************************************************************************************************************

  * Thời khóa biểu học kỳ phụ năm học 2017 - 2018 - Xem chi tiết

  * Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2017 - 2018 (Cập nhật ngày 11/5/2018)  - Xem chi tiết

  * Thời khóa biểu học kỳ hè 2018 các khóa chính quy cập nhật ngày 17/08/2018 - Xem chi tiết

 • Thời khóa biểu các khóa VLVH

  *  Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2018 - 2019 cập nhật ngày 15/02/2019 -Xem chi tiết 

  *********************************************************************************************************************

  * Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2018 - 2019 cập nhật ngày 21/12/2018 - Xem chi tiết

  *********************************************************************************************************************

  * Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2017 - 2018 - Xem chi tiết

 • Thời khóa biểu các khóa liên thông VLVH

  * Thời khóa biểu khóa Đại học liên thông VLVH hè 2018 cập nhật ngày 24/08/2018 (Xem chi tiết)

Tin Tức
Liên Kết