Thời khoá biểu Đại học

 • Thời khóa biểu các khóa chính quy

  *  Thời khóa biểu năm học 2022 - 2023 các khóa chính quy bổ sung, điều chỉnh (bắt đầu từ Tuần 23) nhằm phục vụ công tác giảng dạy liên kết với Trường Đại học Mở TPHCM cập nhật ngày 03/02/2023_Xem chi tiết


  Thời khóa biểu học lại các Khóa đại học chính quy 11,12,13 và cao đẳng 43 năm 2022 điều chỉnh, bổ sung Lịch tập huấn công tác kiểm định chất lượng cập nhật ngày 30/12/2022_Xem chi tiết


   

  Thời khóa biểu học lại Khóa đại học 12, cao đẳng 43 và các khóa về học lại năm 2022 cập nhật ngày 03/6/2022_Xem chi tiết


  *  Thời khóa biểu năm học 2021 - 2022 các khóa chính quy cập nhật ngày 17/6/2022 _ Xem chi tiết 

   
   
 • Thời khóa biểu các khóa đại học VLVH (4 năm)

  Thời khóa biểu Khóa Đại học 04 hệ VLVH năm 2022 bổ sung cập nhật ngày 03/02/2023 - Xem chi tiết


  *Thời khóa biểu học lại các khóa VLVH năm 2022 cập nhật điều chỉnh, bổ sung lịch tập huấn công tác kiểm định chất lượng ngày 30/12/2022 - Xem chi tiết


  Thời khóa biểu Khóa Đại học 04 hệ VLVH năm học 2021 - 2022 cập nhật ngày 12/10/2022 - Xem chi tiết


  Thời khóa biểu học lại các khóa VLVH năm 2022 cập nhật ngày 05/04/2022 - Xem chi tiết


  * Thời khóa biểu các khóa đại học VLVH (tuần 29 đến 34) cập nhật ngày 16/4/2021- Xem chi tiết


  Thời khóa biểu học lại các khóa VLVH năm học 2020 - 2021 điều chỉnh cập nhật ngày 11/12/2020 - Xem chi tiết

  * Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2019 - 2020 cập nhật ngày 03/07/2020 - Xem chi tiết

  *Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2019 - 2020 cập nhật ngày 25/10/2019 - Xem chi tiết

 • Thời khóa biểu các khóa liên thông VLVH

  * Thời khóa biểu học lại các khóa Đại học liên thông VLVH năm 2022 cập nhật điều chỉnh, bổ sung lịch tập huấn công tác kiểm định chất lượng ngày 30/12/2022 - Xem chi tiết


  * Thời khóa biểu các khóa Đại học Liên thông VLVH học kỳ hè 2022 điều chỉnh hỗ trợ Kế hoạch du lịch hè 2022 cho cán bộ, viên chức cập nhật ngày 12/8/2022 - Xem chi tiết


  * Thời khóa biểu các Khóa Đại học Liên thông VLVH học kỳ hè 2021 học trực tuyến từ Tuần 8 đến Tuần 11 cập nhật ngày 16/07/2021 - Xem chi tiết


  * Thời khóa biểu các Khóa Đại học Liên thông VLVH học kỳ hè 2021 học trực tuyến bổ sung Kỳ thi THPT quốc gia năm 2021 và Kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy 2021 Tuần 6 và Tuần 7 cập nhật ngày 10/07/2021 - Xem chi tiết


  * Thời khóa biểu Khóa 15 hệ liên thông VLVH học kỳ I năm 2020 - 2021  - Xem chi tiết 


  * Thời khóa biểu Khóa 14 và Khóa 13B học kỳ hè năm 2020 cập nhật ngày 17/07/2020 - Xem chi tiết

   

   
Tin Tức
Liên Kết