Thanh tra và Đảm bảo chất lượng

 • GIỚI THIỆU

  I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐƠN VI

  1. Đơn vị tên: Ban Thanh tra và Kiểm định chất lượng

  2. Năm thành lập: 2011

  3. Địa chỉ: Khu Thao đường, Trường ĐHSP TDTT TP.HCM

  4. Thông tin liên hệ: Email: thanhtravakiemdinhchatluong@upes.edu.vn

                                     Điện thoại: 02838573990


  II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

  1. Chức năng

  Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác thanh tra và kiểm định chất lượng trường đại học. Tổ chức thực hiện công việc thanh tra và kiểm tra chất lượng trường đại học thuộc trách nhiệm và thẩm quyền được giao.

  2. Nhiệm vụ

  2.1. Công tác Thanh tra

  Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Hiệu trưởng phê duyệt và  tổ chức thực hiện kế hoạch đó theo quy định của pháp luật; 

  Thanh tra công việc thực hiện luật, nhiệm vụ được giao cho các đơn vị và cá nhân thuộc quyền quản lý của trường; 

  Giúp Hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ tiếp theo, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo;

  Giúp Hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; 

  Báo cáo, tổng kết về công tác thanh tra; công ty tiếp quản, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công việc, chống nắng đơn vị theo yêu cầu của thủ lĩnh và Thanh tra cấp trên; kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách và quy định của Nhà nước về giáo dục;
  Thực hiện nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

  2.2.  Công tác Đảm bảo chất lượng 

  Thực hiện triển khai các văn bản pháp luật, văn bản hướng dẫn về quản lý chất lượng giáo dục do Bộ GD&ĐT ban hành;

  Xây dựng và trình Hiệu trưởng ký ban hành các văn bản quy định và hướng dẫn toàn bộ hoạt động ĐBCL bên trong của Trường;

  Chủ trì xây dựng và trình Hiệu trưởng các định hướng chiến lược, giải pháp đảm bảo chất lượng tại trường;

  Phối hợp với các đơn vị trong toàn trường thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng;

  Báo cáo định kỳ kết quả công tác đảm bảo chất lượng theo yêu cầu đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hiệu trưởng.


  III. TỔ CHỨC - NHÂN SỰ

   

  Chức vụ

  Họ và tên

  Di động

  E-mail

  Trưởng Ban

    ThS. Nguyễn Võ Tố Quyên

  0382155615

  quyentvn@upes.edu.vn

  Chuyên viên CN. Nguyễn Huy Hoàng Khang 0903354507 Khanghhn@upes.edu.vn

   

   

   

   

   

   

   

   

 • TIẾP CÔNG DÂN

  1. LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

  THỜI GIAN:

  SÁNG: Từ 07 giờ 00 phút đến 11giờ 00 phút

  CHIỀU: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 00 phút

  - Hiệu trưởng nhà trường tiếp công dân định kỳ vào ngày 10 và 25 hàng tháng, nếu trùng ngày nghỉ thì bố trí tiếp công dân vào ngày làm việc ngay sau đó.

  - Ban Thanh tra và Kiểm định chất lượng tiếp công dân thường xuyên vào các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định). 

  ĐỊA ĐIỂM: Văn phòng Ban TTr&KĐCL, Khu thao đường, Trường ĐHSP TDTT TP.HCM 


  2. NỘI QUY TIẾP CÔNG DÂN

  Nội quy tiếp công dân trường ĐHSP TDTT TP.HCM_Xem văn bản tại đây


  3. QUY TRÌNH TIẾP CÔNG DÂN 

  Quy trình tiếp công đân trường ĐHSP TDTT TP.HMC_Xem văn bản tại đây


  4. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

  TT

  Tên văn bản

  Số hiệu văn bản

  Cơ quan ban hành

  Hiệu lực

  1.

  Luật Tiếp công dân

  Luật số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013

  Quốc hội

  01/07/2014

  2.

  Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân; 

  Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014

  Chính phủ

  15/08/2014

  3.

  Quy định quy trình tiếp công dân; 

  Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014

  Thanh tra Chính phủ

  15/12/2014

  4.

  Luật khiếu nại

  Luật số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011

  Quốc hội

  01/07/2012

  5.

  Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh. 

  Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014

  Thanh tra Chính phủ

  15/12/2014

  6.

  Luật Tố cáo

  Luật số 25/2018/QH14 ngày 12/6/2018;

  Quốc hội

  01/01/2019

  7.

  Hướng dẫn Luật tố cáo

  Nghị định 31/2019/NĐ-CP ngày 10/04/2019

  Chính phủ

  28/05/2019

  8.

  Quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  Thông tư 40/2013/TT-BGDĐT ngày 18/12/2013

   

  Bộ GDĐT

  10/02/2014

  9.

  Sửa đổi Thông tư 40/2013/TT-BGDĐT quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  Thông tư 25/2019/TT-BGDĐT ngày 30/12/2019

   

  Bộ GDĐT

  15/02/2020


  4. BIỂU MẪU

  1/ Mẫu Thông báo từ chối tiếp công dân

  2/ Mẫu Giấy biên nhận

  3/ Mẫu Phiếu đề xuất thụ lý đơn

  4/ Mẫu Phiếu hẹn

  5/ Mẫu Hướng dẫn người khiếu nại

  6/ Mẫu Hướng dẫn người tố cáo

  7/ Mẫu Đôn đốc giải quyết tố cáo

  8/ Mẫu Chuyển đơn khiếu nại/ tố cáo

  9/ Mẫu đơn khiếu nại

  10/ Mẫu đơn tố cáo

  11/ Biên bản làm việc

 • PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

  TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

  Phòng, chống tham nhũng (PCTN) là yêu cầu cần thiết và song hành trong hoạt động quản lý tài sản của Nhà nước, của cơ quan, tổ chức và đơn vị. Pháp luật về PCTN đã được Nhà nước quan tâm ban hành và sửa đổi, bổ sung qua nhiều năm. Ngày 20/11/2018, Quốc hội đã thông qua luật mới về PCTN, thay cho Luật được ban hành năm 2005. Luật PCTN năm 2018 có hiệu lực từ ngày 01/7/2019. Luật mới quy định chi tiết và đầy đủ hơn về các nội dung như xung đột lợi ích; việc chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn; việc kê khai tài sản, thu nhập; xử lý việc tặng quà và nhận quà tặng; trách nhiệm giải trình; xây dựng định mức, tiêu chuẩn. Để Luật mới có thể đi vào cuộc sống ngay khi có hiệu lực, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 59/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật PCTN.

  Như vậy, Luật PCTN năm 2018 là cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng và chống lãng phí ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Ban Thanh tra và Kiểm định chất lượng trân trọng giới thiệu đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động và người học của trường các tài liệu và văn bản có liên quan đến PCTN:

  Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018_Xem văn bản tại đây

  Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng_Xem văn bản tại đây


  KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG VÀ TIÊU CỰC NĂM 2022_Xem văn bản tại đây

 • CÔNG TÁC THANH TRA

   

   
   

  1. QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THANH TRA  

  Quy định về tổ chức và hoạt đông thanh tra tại Trường ĐHSP TDTT TP.HCM_Xem văn bản tại đây

  2. QUY TRÌNH THANH TRA

  Quy trình thanh tra tại Trường ĐHSP TDTT TP.HCM_Xem văn bản tại đây

  3. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰA THANH TRA

  TT

  Tên văn bản

  Số hiệu văn bản

  Cơ quan ban hành

  Hiệu lực

  1

   

  Luật thanh tra 2010

   

   56/2010/QH12

  Quốc hội 01/07/2011
  2

   

  Quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành

  07/2012/NĐ-CP Chính phủ 05/4/2012

  Hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục

  39/2013/TT-BGDĐT BGDĐT 18/01/2014
   

   

   

       

   

   

   

   

   

 • ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG


  1. QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 

  Quy định về hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục tại Trường ĐHSP TDTT TP.HCM _Xem tại đây 


  2. QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG KHẢO SÁT CÁC BÊN LIÊN QUAN

  Quy định về hoạt đông khảo sát các bên liên quan tại Trường ĐHSP TDTT TP.HCM _ Xem tai đây


  3.  CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

  3.1. Văn bản về Kiểm định chất lượng Cơ sở giáo dục

  STT Loại văn bản Số hiệu văn bản Năm ban hành Tên văn bản
  1 Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT 19/5/2017 Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học
  2 Công văn 766/QLCL-KĐCLGD 20/4/2018 V/v hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học
  3 Công văn 767/QLCL-KĐCLGD 20/4/2018 V/v hướng dẫn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học
  4 Công văn 1668/QLCL-KĐCLGD 31/12/2019 Bảng hướng dẫn đánh giá ban hành theo Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học

   

  3.2 Văn bản về Kiểm định chất lượng Chương trình đào tạo

  T Loại văn bản Số hiệu văn bản Năm ban hành Tên văn bản
  1 Thông tư 38/2013/TT-BGDĐT 29/11/2013 Quy định về quy trình và chu kỳ KĐCL CTĐT của các trường ĐH, CĐ và TCCN
  2 Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT 14/3/2016 Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học
  3 Công văn 1074/KTKĐCLGD-KĐĐH 28/6/2016 Hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH
  4 Công văn 1075/KTKĐCLGD-KĐĐH 28/6/2016 Hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo

   

  4. SỔ TAY ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG 

Tin Tức
Liên Kết