Thanh tra và Kiểm định chất lượng

 • Giới thiệu

       Ban Thanh tra và Kiểm định chất lượng giáo dục có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác thanh tra và kiểm định chất lượng trường đại học. Tổ chức thực hiện công tác thanh tra và kiểm định chất lượng trường đại học thuộc trách nhiệm và thẩm quyền được giao.  

   

   

  Chức vụ Họ và tên Di động E_mail
   Phó Trưởng ban   ThS. Nguyễn Võ Tố Quyên ... quyentvn@upes.edu.vn
 • Quy chế - Quy định

  * Nội quy tiếp công dân của Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh (Quyết định 281) - Xem chi tiết

Tin Tức
Liên Kết