Tài liệu

 • Văn bản mới

  * Kế hoạch kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2018 (Kế hoạch số 02 ngày 10/01/2019 của Đảng ủy Trường) - Tải xuống

  * Hướng dẫn một số nội dung kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2018 (Hướng dẫn số 390 ngày 09/01/2019 của Đảng ủy khối đại học, cao đẳng Tp.HCM) - Tải xuống

  * Kế hoạch kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và cán bộ công chức, viên chức hàng năm (Kế hoạch số 69 ngày 04/01/2019 của Đảng ủy khối đại học, cao đẳng Tp.HCM) - Tải xuống

  * Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp (Hướng dẫn số 16 ngày 24/09/2018 của Ban tổ chức Trung ương) - Tải xuống

 • Văn bản

  * Hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên (Hướng dẫn số 09 ngày 05/06/2017 của Ban tổ chức Trung ương) - Tải xuống

  * Kế hoạch kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và cán bộ công chức, viên chức hàng năm (Kế hoạch số 44 ngày 31/10/2017 của Đảng ủy khối đại học, cao đẳng Tp.HCM) - Tải xuống

  * Hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hàng năm (Hướng dẫn số 27 ngày 25/09/2014 của Ban tổ chức Trung ương) - Tải xuống

  * Hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ (Hướng dẫn số 09 ngày 02/03/2012 của Ban tổ chức Trung ương) - Tải xuống

  * Nhận diện những biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "Tự diễn biến", "Tự chuyển hóa". - Tải xuống

  * Tài liệu tuyên truyền về kết quả năm APEC 2017 - Tải xuống

  * Quốc tế ca - Tải xuống

 • Biểu mẫu

  * Mẫu 02 - Bản kiểm điểm cá nhân (Dành cho viên chức và sinh viên) - Tải xuống

  * Mẫu 5A - Nhận xét nơi cư trú - Tải xuống

Tin Tức
Liên Kết