Sau Đại học và KHCN

 • Chức năng của phòng Đào tạo sau đại học và Khoa học công nghệ

  Phòng Đào tạo Sau đại học và Khoa học Công nghệ có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về các mảng công tác: Tuyển sinh, đào tạo, liên kết đào tạo trình độ sau đại học, nghiên cứu khoa học. Tổ chức thực hiện công tác quản lý tuyển sinh, đào tạo, liên kết đào tạo trình độ sau đại học, nghiên cứu khoa học thuộc trách nhiệm và thẩm quyền được giao.

 • Giới thiệu

     

  Chức vụ Họ và tên Di động E_mail
   Trưởng phòng   TS. Trần Quang Đại 0909785795 daiqt@upes.edu.vn
   Phó trưởng phòng   TS. Võ Anh Thư 0772600611 thuav@upes.edu.vn
   Chuyên viên   CN. Phạm Duy Thanh 0945257777 thanhdp@upes.edu.vn
   Chuyên viên   ThS. Vũ Công Trường 0937651413 truongcv@upes.edu.vn
   Chuyên viên   CN. Hồ Đặng Hoàng Hà 0916663635 hahdh@upes.edu.vn

   

 • Kế hoạch đào tạo Sau đại học

  * Kế hoạch nghiệm thu đề tài, công trình nghiên cứu khoa học - Xem chi tiết

  * Kế hoạch đào tạo Cao học khóa 8 đợt 1 (2019-2021) - Xem chi tiết

  * Kế hoạch đào tạo Sau đại học năm học (2019-2020) - Xem chi tiết

  * Kế hoạch Giảng dạy Sau đại học Học kỳ 2 (2018-2019) - Xem chi tiết

  * Kế hoạch đào tạo Cao học khóa 7 đợt 2 (2018-2020) - Xem chi tiết 

  * Kế hoạch đào tạo Sau đại học năm học (2018-2019) - Xem chi tiết

  * Kế hoạch Giảng dạy Sau đại học Học kỳ I - Xem chi tiết

  * Quyết định về kế hoạch Cao học Khóa 7 (2018-2020) - Xem chi tiết

  * Quyết định về kế hoạch Cao học khóa 4 liên kết An Giang - Xem chi tiết

  * Quyết định về kế hoạch Cao học khóa 6 (đợt 2) - Xem chi tiết

  * Quyết định giao đề tài cho Cao học khóa 6 (đợt 1) - Xem chi tiết

 • Quy định đào tạo Sau đại học

  * Chương trình đào tạo cao học ngành Giáo dục học (mã số : 8140101) - Xem chi tiết

  * Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ của Trường Đại học Sư phạm TDTT TP.Hồ Chí Minh - Xem chi tiết

  * Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ (Thông tư 15) - Xem chi tiết

  * Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Tiến sĩ (Thông tư 08) - Xem chi tiết

  * Quy định thực hiện luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ - Xem chi tiết

 • Quy định Nghiên cứu khoa học

 • Biểu mẫu

  + Biểu mẫu thư mời giảng dạy - Tải xuống

  + Biểu mẫu lý lịch khoa học - Tải xuống

  + Biểu mẫu thực hiện đề cương luận văn tốt nghiệp - Tải xuống

  + Biểu mẫu thực hiện Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ - Tải xuống

 • BIỂU MẪU NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  Biểu mẫu thực hiện Giáo trình - tải xuống

  Biểu mẫu nghiên cứu khoa học cấp cơ sở - tải xuống

  Biển mẫu nghiên cứu khoa học cấp Bộ - tải xuống

 • Thông báo Khoa học công nghệ

  Thông báo số 2 tham dự và viết báo cáo hội thảo khoa học Viện Khoa học TDTT - xem chi tiết

  Thông báo số 3 về việc tham dự và viết báo cáo hội thảo khoa học trường Đại học Bắc Ninh - xem chi tiết

  Thông báo đăng ký viết Giáo trình môn học - xem chi tiết

  Thông báo sinh viên tham gia thực hiện bài viết, công trình nghiên cứu khoa học - xem chi tiết 

  Thông báo sinh viên tham gia thực hiện đề tài/ công trình nghiên cứu khoa học - xem chi tiết

  Thông báo tham dự và viết báo cáo hội thảo khoa học trường Đại học TDTT TP.Hồ Chí Minh - xem chi tiết

  Thông báo tham dự và viết báo cáo hội thảo khoa học trường Đại học An Giang - xem chi tiết

  Thông báo tham dự và viết báo cáo hội thảo khoa học Viện Khoa học TDTT - xem chi tiết

  Thông báo tham dự và viết báo cáo hội thảo khoa học trường Đại học Cần Thơ - xem chi tiết

  Thông báo tham dự và viết báo cáo hội thảo khoa học trường Đại học Bắc Ninh - xem chi tiết

  Thông báo Khoa học công nghệ
Tin Tức
Liên Kết