Sau Đại học và KHCN

 • Chức năng của phòng Đào tạo sau đại học và Khoa học công nghệ

  Phòng Đào tạo Sau đại học và Khoa học Công nghệ có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về các mảng công tác: Tuyển sinh, đào tạo, liên kết đào tạo trình độ sau đại học, nghiên cứu khoa học. Tổ chức thực hiện công tác quản lý tuyển sinh, đào tạo, liên kết đào tạo trình độ sau đại học, nghiên cứu khoa học thuộc trách nhiệm và thẩm quyền được giao.

 • Giới thiệu

  Chức vụ Họ và tên Di động E_mail
   Trưởng phòng   PGS.TS. Nguyễn Thanh Đề 0906312236 detn@upes.edu.vn
   Chuyên viên   CN. Phạm Duy Thanh 0945257777 thanhdp@upes.edu.vn
   Chuyên viên   ThS. Vũ Công Trường 0937651413 truongcv@upes.edu.vn
   Chuyên viên   CN. Hồ Đặng Hoàng Hà 0916663635 hahdh@upes.edu.vn
 • Kế hoạch đào tạo Sau đại học

   

  * Kế hoạch đào tạo Sau đại học năm học (2018-2019) - Xem chi tiết

  * Kế hoạch Giảng dạy Sau đại học Học kỳ I - Xem chi tiết

  * Quyết định về kế hoạch Cao học Khóa 7 (2018-2020) - Xem chi tiết

  * Quyết định về kế hoạch Cao học khóa 4 liên kết An Giang - Xem chi tiết

  * Quyết định về kế hoạch Cao học khóa 6 (đợt 2) - Xem chi tiết

  * Quyết định giao đề tài cho Cao học khóa 6 (đợt 1) - Xem chi tiết

 • Quy định đào tạo Sau đại học

  * Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ (Thông tư 15) - Xem chi tiết

  * Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Tiến sĩ (Thông tư 08) - Xem chi tiết

  * Quy định thực hiện luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ - Xem chi tiết

 • Quy định Nghiên cứu khoa học

 • Biểu mẫu

  + Biểu mẫu thực hiện đề cương luận văn tốt nghiệp - Tải xuống

  + Biểu mẫu thực hiện Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ - Tải xuống

Tin Tức
Liên Kết