Phân lớp tân sinh viên các khóa chính quy 2018

* DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 13:

     1. Lớp DH13A - Xem danh sách

     2. Lớp DH13B - Xem danh sách

     3. Lớp DH13C - Xem danh sách

     4. Lớp DH13D - Xem danh sách

     5. Lớp DH13E - Xem danh sách

     6. Lớp DH13G - Xem danh sách

 

* DANH SÁCH SINH VIÊN CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHÓA 43:

     1. Lớp CD43A - Xem danh sách

     2. Lớp CD43B - Xem danh sách

     3. Lớp CD43C - Xem danh sách

Tin Tức
Liên Kết