LỊCH CÔNG TÁC Tuần 48 (Từ ngày 01/08/2022 đến ngày 07/08/2022) (cập nhật 04/08/2022)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện

Thứ Hai
01/08/2022

 

Triển khai góp ý Dự thảo Kế hoạch tổng kết, đánh giá xếp loại, thi đua khen thưởng năm học 2021 – 2022 (từ ngày 30/7/2022 đến 02/8/2022); hạn cuối gửi góp ý 17h00 ngày 02/8/2022

Mail

Phòng Tổ chức – Hành chính (đồng chí Hoàng Tùng)

14h00

Họp BCH Công đoàn mở rộng

Phòng truyền thống

BCH Công đoàn,

Tổ trưởng CĐ và Trưởng ban TTND

14h00 Họp Khoa LLCT&NVSP triển khai công tác quý III/ 2022

Trực tuyến

Viên chức khoa LLCT&NVSP

15h30

Họp công tác cố vấn học tập hệ chính quy và hệ VLVH

Hội trường A

Chủ trì: Phòng CTSV

Tham gia: Toàn thể GV-CVHT các khoá hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học

Thứ Ba

02/08/2022

08h30 

Kiểm tra công trường

Công trường

Các đồng chí: Đăng Bình, Xuân Vũ, Trương Phùng

09h00 Họp Đảng ủy Phòng truyền thống Đảng ủy viên
09h30 Họp công tác chuẩn bị hoạt động tổng kết năm học và triển khai năm học mới Phòng Truyền thống

Chủ tịch HĐT, Ban Giám hiệu, Quản lý đơn vị: phòng Tổ chức – Hành chính, phòng Tài vụ, phòng Đào tạo, phòng Đào tạo SĐH & KHCN 

15h30

Họp xét điểm rèn luyện Học kỳ I - Năm học 2021-2022

Phòng Truyền thống

Hội đồng xét điểm rèn luyện

17h00 Hạn cuối gửi thông tin kèm minh chứng phục vụ hoạt động cộng đồng

Phòng Tổ chức – Hành chính

(Đ/c Bửu Châu)

Trưởng đơn vị

17h00

Hạn cuối gửi góp ý Dự thảo Kế hoạch tổng kết, đánh giá xếp loại, thi đua khen thưởng năm học 2021 – 2022

Phòng Tổ chức – Hành chính

E-Mail: tochuchanhchinh@upes.edu.vn

Trưởng đơn vị

Thứ Tư
03/08/2022

Trước 09h00 Báo cáo tổng hợp góp ý và trình ban hành Kế hoạch tổng kết, đánh giá xếp loại, thi đua khen thưởng năm học 2021 – 2022 Hiệu trưởng

Phòng Tổ chức – Hành chính (đồng chí Hoàng Tùng)

09h30 Họp công tác hướng dẫn thực hiện tổng kết, đánh giá xếp loại, thi đua khen thưởng cấp đơn vị 

Phòng Truyền thống

Chủ tịch HĐT, Ban Giám hiệu, Quản lý đơn vị

13h30 – 17h00

 Trưởng đơn vị triển khai:

- Họp quản lý đơn vị và các cá nhân liên quan được  phân công về việc chuẩn bị tổ chức tổng kết, đánh giá xếp loại, thi đua khen thưởng của đơn vị;

- Phổ biến nội dung và mẫu liên quan, viên chức của đơn vị thực hiện báo cáo thống kê kèm minh chứng theo quy định;

- Dự kiến thời gian tổ chức họp tổng kết, đánh giá xếp loại và đề nghị thi đua khen thưởng của đơn vị; đăng kí lịch họp về PTCHC
 

Trưởng đơn vị,

viên chức và người lao động của đơn vị

 

 

 

 

Thứ Năm
04/08/2022

08h00

Hội nghị tự chủ đại học 2022

Trường Đại học Kinh tế quốc dân – Hà Nội

Theo Công văn triệu tập

   

 

 

       

 

 

 

 

Thứ Sáu

05/08/2022

09h30

Họp xét, công nhận sáng kiến, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài năm học 2021 - 2022

Phòng Truyền thống

Hội đồng 

 

 

 

 

14h00 Họp đánh giá, xếp loại và bình xét thi đua, khen thưởng năm học 2021 - 2022 (dời qua 14h00 thứ Hai, ngày 08/08/2022 tại phòng Truyền thống)

Phòng họp 2

Viên chức Phòng Đào tạo
14h00

Họp đánh giá, xếp loại và bình xét thi đua, khen thưởng năm học 2021 - 2022

Hội trường A

Viên chức Phòng Tổ chức - Hành chính

Thứ Bảy

06/08/2022

     

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

07/08/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tin Tức
Liên Kết