LỊCH CÔNG TÁC Tuần 45 (Từ ngày 11/07/2022 đến ngày 17/07/2022) - Cập nhật ngày 14/07/2022

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện

Thứ Hai
11/07/2022

 

Công tác kiểm toán chi thường xuyên (tiếp tục)

Phòng Truyền thống 

Tổ Kiểm toán Nhà nước, Phòng Tài vụ và các đơn vị liên quan

08h30

Công tác chuẩn bị về Kế hoạch học lại hè năm 2022

Văn phòng

phòng Đào tạo

Đồng chí Quang Vinh;

Quản lý phòng Đào tạo

09h00 Họp Ban thư ký Hội đồng tuyển sinh đại học khóa 17 hệ chính quy năm 2022

Văn phòng

Phòng Đào tạo

Ban Thư ký HĐTS
10h00 Họp rút kinh nghiệm công tác lập và quản lý sổ gốc, sổ cấp bản sao văn bằng Giảng đường 9

Chủ tịch HĐT, Ban Giám hiệu;

Trưởng ban Thanh tra và KĐCL; Quản lý đơn vị: phòng Đào tạo, phòng ĐTSĐH & KHCN;

Thư ký: đ/c Hoàng Khang

10h30

- Họp công tác cán bộ Khoa Khoa học cơ bản;

- Tổ chức Hội nghị Bước 1 của quy trình tổ chức thực hiện thôi giữ chức vụ theo Kế hoạch số 32/KH-ĐHSPTDTT ngày 08/7/2022

Phòng họp 2

Phòng Tổ chức – Hành chính (đồng chí Hoàng Tùng),

Quản lý khoa Khoa học cơ bản (đồng chí Quốc Việt) và nhân sự,

Thư kí: đồng chí Bửu Châu

14h30 Họp công tác hướng dẫn thực hiện tại đơn vị; triển khai góp ý, hoàn chỉnh kết quả rà soát danh sách đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự kiến đề nghị giới thiệu quy hoạch đối với từng đơn vị. Giảng đường 9

Tập thể lãnh đạo Trường;

Bí thư Chi bộ, Trưởng và Phó Trưởng đơn vị;

Thực hiện nội dung hướng dẫn: Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính;

Thư ký: đ/c Bửu Châu

Trước 16h00 Báo cáo CV 2845 về Nhu cầu bổ sung dự toán NSNN 2021

Theo yêu cầu

 Công văn

Đồng chí Minh Huân

Trước 17h00

Ban hành Báo cáo tổng kết công tác quý II/2022 và Kế hoạch công tác quý III/2022

Văn thư, E-mail

Hiệu trưởng,

Phòng Tổ chức – Hành chính

Thứ Ba

12/07/2022

07h30 -17h00

Bước 1. Họp Tập thể lãnh đạo đơn vị rà soát, đánh giá chuẩn bị nguồn cán bộ dự kiến phát hiện, giới thiệu quy hoạch:

- Phân công công tác chuẩn bị các Hội nghị thực hiện quy hoạch của đơn vị;

- Xây dựng phương án nhân sự đủ tiêu chuẩn, điều kiện đề nghị giới thiệu quy hoạch và báo cáo Tập thể lãnh đạo Trường (thông qua phòng Tổ chức – Hành chính);

- Triển khai công tác rà soát, đánh giá nguồn cán bộ và cán bộ (bằng văn bản).

Các đơn vị trình Tập thể lãnh đạo Trường về: Phương án nhân sự và hồ sơ đánh giá trước ngày 17/7/2022 (thông qua Phòng TCHC)

Có thể lựa chọn hình thức họp trực tiếp hoặc trực tuyến;

Hồ sơ gửi về Phòng Tổ chức – Hành chính (Đ/c Bửu Châu)

Tập thể lãnh đạo đơn vị: Cấp uỷ chi bộ, trưởng và phó trưởng đơn vị

09h00 Họp tiến độ dự án Giảng đường 9

Chủ tịch HĐT, Ban Giám hiệu, các đồng chí: Minh Huân, Anh Thư, Hoàng Tùng;

Thực hiện báo cáo: các đồng chí: Xuân Vũ, Đăng Bình

Trước 16h00

Báo cáo CV2610 về 5 năm thực hiện Nghị định 57

 

Đồng chí Đắc Thịnh

14h00

Họp trực tuyến với Thứ trưởng: Báo cáo việc chuẩn bị hồ sơ làm việc với UBND TPHCM

Giảng đường 9

Chủ tịch HĐT, Ban Giám hiệu, các đồng chí: Minh Huân, Anh Thư, Hoàng Tùng, Đăng Bình, Xuân Vũ;

Đồng chí Xuân Vũ chuẩn bị toàn bộ hồ sơ báo cáo.

Thứ Tư
13/07/2022

09h00 Họp Hội đồng tuyển sinh Kỳ thi Tuyển sinh đại học khóa 17 hệ chính quy năm 2022 Giảng đường 9 

Hội đồng tuyển sinh,

Trưởng, phó và uỷ viên thường trực các Ban giúp việc của HĐTS

09h00 Họp triển khai công tác Quý III/2022 - khoa Điền kinh

Văn phòng

khoa Điền kinh

Viên chức khoa

 Điền kinh

Trước 15h30 Báo cáo CV2924 về kết quả triển khai các ngành đào tạo GV theo NĐ116

Theo yêu cầu

Công văn

Đồng chí Quang Vinh phụ trách chỉ đạo;

Phòng Đào tạo phối hợp Phòng Tài vụ thực hiện báo cáo

Trước 15h30

Báo cáo CV2246 về việc Thu hồi tạm ứng

Theo yêu cầu

Công văn

Đồng chí Đăng Bình
15h30 Tổ chức các hội nghị thực hiện công tác quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý cấp đơn vị nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2025-2030 - Phòng Tổ chức - Hành chính Giảng đường 9 Thành phần triệu tập: 1. Hội nghị Viên chức và người lao động: Chi uỷ chi bộ Hành chính, tổ trưởng tổ công đoàn TCHC - Y tế - CTSV, viên chức và người lao động phòng TCHC. 2. Hội nghị Tập thể lãnh đạo đơn vị mở rộng (theo quy định). 3. Hội nghị Tập thể lãnh đạo đơn vị (theo quy định). Thành phần tham dự: đại diện Tập thể lãnh đạo Trường

Trước 17h00

Ban Cơ sở vật chất báo cáo tình hình chuẩn bị cơ sở vật chất, phương án trực y tế, trực an toàn, an ninh, trật tự

Thường trực Hội đồng tuyển sinh (đồng chí Quang Vinh)

Phó Ban thường trực Ban Cơ sở vật chất (đồng chí Hoàng Tùng)

Thứ Năm
14/07/2022

08h00

Họp giao ban Công tác kiểm tra, giám sát Kỷ luật Đảng 6 tháng đầu năm

ĐH Mở TPHCM

(cơ sở Võ Văn Tần)

Các đồng chí: Minh Huân, Đắc Thịnh, Tố Quyên

08h30

- Lễ trao Quyết định công nhận đảng viên chính thức

- Sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 7 năm 2022 

Giảng đường 9

Đảng viên

Chi bộ Lý luận

08h30

Họp thực hiện quy trình bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng

09h00 Tổ chức các hội nghị thực hiện công tác quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý cấp đơn vị nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2025-2030 – Phòng ĐT SĐH & KHCN Phòng số 4 – Khu Thao đường

Thành phần triệu tập:

1. Hội nghị Viên chức và người lao động: Chi uỷ chi bộ Bóng – Đào tạo, tổ trưởng tổ công đoàn Đào tạo, viên chức phòng ĐT SĐH & KHCN.

2. Hội nghị Tập thể lãnh đạo đơn vị mở rộng (theo quy định).

3. Hội nghị Tập thể lãnh đạo đơn vị (theo quy định).

Thành phần tham dự: đại diện Tập thể lãnh đạo Trường
16h00 Báo cáo công tác chuẩn bị Kỳ thi Tuyển sinh đại học khóa 17 hệ chính quy năm 2022 Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh  Đồng chí Quang Vinh

16h00

Tổ chức các hội nghị thực hiện công tác quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý cấp đơn vị nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2025-2030 – Phòng Công tác sinh viên

Văn phòng phòng Công tác sinh viên – Khu Thao đường

Thành phần triệu tập:

1. Hội nghị Viên chức và người lao động: Chi uỷ chi bộ Hành chính, tổ trưởng tổ công đoàn TCHC - Y tế - CTSV, viên chức phòng Công tác sinh viên.

2. Hội nghị Tập thể lãnh đạo đơn vị mở rộng (theo quy định).

3. Hội nghị Tập thể lãnh đạo đơn vị (theo quy định).

Thành phần tham dự: đại diện Tập thể lãnh đạo Trường

Thứ Sáu

15/07/2022

06h45

Họp Hội đồng và Cán bộ điều hành - Kỳ thi tuyển sinh ĐHCQ 2022

Hội trường A

Hội đồng và Cán bộ điều hành

07h00

Họp Hội đồng và Cán bộ coi thi, Trưởng ban và thường trực các ban giúp việc triển khai Kỳ thi tuyển sinh Đại học chính quy năm 2022 (Phòng thi 01 - 12)

Hội trường A

Hội đồng, Cán bộ coi thi và các Trưởng ban, thường trực các ban giúp việc

12h45

Họp Hội đồng và Cán bộ điều hành - Kỳ thi tuyển sinh ĐHCQ 2022

Hội trường A

Hội đồng và Cán bộ điều hành

13h00 Họp Hội đồng và Cán bộ coi thi, Trưởng ban và thường trực các ban giúp việc triển khai Kỳ thi tuyển sinh Đại học chính quy năm 2022 (Phòng thi 13 - 24) Hội trường A

Hội đồng, Cán bộ coi thi và các Trưởng ban, thường trực các ban giúp việc 

           

Thứ Bảy

16/07/2022

06h45 Họp Hội đồng và Cán bộ điều hành - Kỳ thi tuyển sinh ĐHCQ 2022 Hội trường A

Hội đồng và Cán bộ điều hành

07h00 Họp Hội đồng và Cán bộ coi thi, Trưởng ban và thường trực các ban giúp việc triển khai Kỳ thi tuyển sinh Đại học chính quy năm 2022 (Phòng thi 25 - 36) Hội trường A Hội đồng, Cán bộ coi thi và các Trưởng ban, thường trực các ban giúp việc

 

Hạn cuối các đơn vị trình Phương án nhân sự và hồ sơ đánh giá nguồn cán bộ và cán bộ dự kiến đề nghị giới thiệu quy hoạch cấp đơn vị

Tập thể lãnh đạo Trường (thông qua Phòng Tổ chức – Hành chính, đ/c Bửu Châu trực nhận hồ sơ)

Tập thể lãnh đạo đơn vị: Cấp uỷ chi bộ, Trưởng và phó trưởng đơn vị

 

Chủ Nhật

17/07/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tin Tức
Liên Kết