Lý luận chính trị & NVSP

 • Giới thiệu

   

  Chức vụ Họ và tên Di động E_mail
   Phó Trưởng khoa   TS. Phạm Minh Quyền 090 373 6756 quyenmp@upes.edu.vn
   Giảng viên cao cấp   GS. Huỳnh Trọng Khải 091 377 7088 khaith@upes.edu.vn
   Giảng viên   ThS. Lê Thị Thanh Mai   maittl@upes.edu.vn


   Trưởng Bộ môn
   Lý luận chuyên ngành

    ThS. Trương Thanh Chí   chitt@upes.edu.vn


   Trưởng Bộ môn
   Lý luận chính trị

    ThS. Phạm Thị Vân   vantp@upes.edu.vn
   Giảng viên   ThS. Trần Ngọc Hoa   hoant@upes.edu.vn
   Giảng viên   ThS. Trần Thị Hương Giang   gianghtt@upes.edu.vn
   Giảng viên   TS. Nguyễn Anh Tuấn   natuan@upes.edu.vn
   

   Trưởng Bộ môn
   Tâm lý giáo dục

    ThS. Huỳnh Cát Dung   dungch@upes.edu.vn
   Giảng viên   ThS. Võ Anh Thư   thuav@upes.edu.vn
   Giảng viên   ThS. Nguyễn Ngọc Minh   minhnn@upes.edu.vn
   Giảng viên   ThS. Từ Thị Thoa   thoatt@upes.edu.vn
 • Đề cương chi tiết môn học

Tin Tức
Liên Kết