Lý luận chính trị & NVSP

 • Các khóa học trực tuyến

 • Giới thiệu

   

  Chức vụ Họ và tên Di động E_mail
   Trưởng khoa   TS. Phạm Minh Quyền 090 373 6756 quyenmp@upes.edu.vn
   Phó Trưởng khoa   ThS. Từ Thị Thoa 093 851 5866 thoatt@upes.edu.vn
   Giảng viên cao cấp   GS. Huỳnh Trọng Khải 091 377 7088 khaith@upes.edu.vn
   Giảng viên   ThS. Lê Thị Thanh Mai   maittl@upes.edu.vn
   Giảng viên
    ThS. Trương Thanh Chí   chitt@upes.edu.vn
   Trưởng Bộ môn
   Lý luận chính trị
    ThS. Trần Ngọc Hoa   hoant@upes.edu.vn
   Giảng viên   ThS. Trần Thị Hương Giang   gianghtt@upes.edu.vn
   Giảng viên   TS. Nguyễn Anh Tuấn   natuan@upes.edu.vn
   

   Trưởng Bộ môn
   Nghiệp vụ sư phạm

    ThS. Huỳnh Cát Dung   dungch@upes.edu.vn
   Giảng viên   ThS. Nguyễn Ngọc Minh   minhnn@upes.edu.vn
 • Đề cương chi tiết môn học - Bậc Đại học

  * Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê Nin -  Xem chi tiết


  * Tư tưởng Hồ Chí Minh - Xem chi tiết


  * Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Xem chi tiết


  * Quản lý Nhà nước - Xem chi tiết


  * Giáo dục học đại cương - Xem chi tiết


  * Tâm lý học đại cương - Xem chi tiết


  * Tâm lý học lứa tuổi và sư phạm - Xem chi tiết


  * Giao tiếp sư phạm - Xem chi tiết


  * Pháp luật đại cương - Xem chi tiết


  * Lý luận và phương pháp GDTC - Xem chi tiết


  * Lý luận và phương pháp TDTT trường học - Xem chi tiết


  * Đo lường TDTT - Xem chi tiết


  * Toán thống kê - Xem chi tiết


  * Phương pháp NCKH TDTT - Xem chi tiết


  * Dinh dưỡng học đường và dinh dưỡng thể thao - Xem chi tiết


   

Tin Tức
Liên Kết