Bóng

 • Giới thiệu

   

  Chức vụ Họ và tên Di động E_mail
   Phó Trưởng khoa   TS. Nguyễn Ngọc Hải 093 720 2239 hainn@upes.edu.vn
   Giảng viên   ThS. Nguyễn Phước Toàn   toanpn@upes.edu.vn
   Giảng viên   ThS. Lâm Văn Vũ   vuvl@upes.edu.vn
   Giảng viên   ThS. Nguyễn Đắc Thịnh   thinhdn@upes.edu.vn


   Trưởng Bộ môn
   Bóng đá - Bóng bàn

    ThS. Ngô Hữu Phúc   phuchn@upes.edu.vn


   Trưởng Bộ môn
   Bóng rổ - Bóng ném

    ThS. Lê Minh Chí   chiml@upes.edu.vn
   Giảng viên   ThS. Nguyễn Thị Minh Cầm   cammtn@upes.edu.vn
   Giảng viên   ThS. Trần Thanh Tuyền   tuyentt@upes.edu.vn


   Trưởng Bộ môn
   B chuyền - CL - ĐC

    ThS. Nguyễn Thế Lưỡng   luongtn@upes.edu.vn
   Giảng viên   TS. Pham Thái Vinh   vinhtp@upes.edu.vn
   Giảng viên   ThS. Trịnh Huy Cường   cuonght@upes.edu.vn
   Giảng viên   ThS. Nguyễn Phạm Thanh Thúy An   anttpn@upes.edu.vn
   Giảng viên   ThS. Lê Huỳnh Phương   phuonghl@upes.edu.vn
   Giảng viên   ThS. Trần Lý Hùng   hunglt@upes.edu.vn
   Giảng viên   ThS. Ngô Trần Thiên Hương   huongttn@upes.edu.vn
   Giảng viên   ThS. Lê Tiến Dũng   dungtl@upes.edu.vn
   Giảng viên   CN. Đỗ Thành Quang   quangtd@upes.edu.vn
 • Đề cương chi tiết môn học

Tin Tức
Liên Kết