Kế hoạch Quý II năm 2018

III. CÔNG TÁC TÀI CHÍNH, ĐỜI SỐNG:

1. Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2017;

2. Tổng hợp, trình duyệt dự toán toàn trường từ các đơn vị, năm 2017.

3. Hoàn thuế, thu bổ sung thuế thu nhập cá nhân năm 2017.

4. Giải quyết dứt điểm các hồ sơ tạm ứng đến năm 2017.

5. Tổng hợp tình hình thu - chi học phí các khóa NCS, CH, ĐH, CĐ

6. Thanh quyết toán kịp thời theo các chế độ chính sách theo quy định.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kế hoạch Quý II năm 2018 - Xem chi tiết

Tin Tức
Liên Kết