Hướng dẫn thực hiện xin cấp Giấy xác nhận Sinh viên (dành cho Tân Sinh viên)

* Quy trình thực hiện xin cấp Giấy xác nhận Sinh viên dành cho Tân Sinh viên khóa 16 (năm học 2021-2022)  - Xem chi tiết

* Mã QR đăng ký cấp Giấy xác nhận sinh viên - Xem mã QR

* Mã QR để tra cứu mã "Đơn vị hành chánh" - Xem mã QR

* Danh sách các lớp của khóa 16:

- Lớp ĐH 16A - Xem chi tiết - Tải về Giấy xác nhận của SV lớp 16A tại đây (Giấy xác nhận sẽ hiển thị khi được phê duyệt)

- Lớp ĐH 16B - Xem chi tiết - Tải về Giấy xác nhận của SV lớp 16B tại đây (Giấy xác nhận sẽ hiển thị khi được phê duyệt)

- Lớp ĐH 16C - Xem chi tiết - Tải về Giấy xác nhận của SV lớp 16C tại đây (Giấy xác nhận sẽ hiển thị khi được phê duyệt)

- Lớp ĐH 16D - Xem chi tiết - Tải về Giấy xác nhận của SV lớp 16D tại đây (Giấy xác nhận sẽ hiển thị khi được phê duyệt)

- Lớp ĐH 16E - Xem chi tiết - Tải về Giấy xác nhận của SV lớp 16E tại đây (Giấy xác nhận sẽ hiển thị khi được phê duyệt)

- Lớp ĐH 16G - Xem chi tiết - Tải về Giấy xác nhận của SV lớp 16G tại đây (Giấy xác nhận sẽ hiển thị khi được phê duyệt)

 

Tin Tức
Liên Kết