Hội đồng trường

 • GIỚI THIỆU

  1. Ông Nguyễn Kế Bình - Chủ tịch Hội đồng trường

  2. Ông Trịnh Hữu Lộc

  3. Ông Châu Vĩnh Huy

  4. Ông Nguyễn Đắc Thịnh

  5. Ông Phan Lê Tuấn An

  6. Ông Nguyễn Thanh Đề

  7. Ông Cao Minh Quí

  8. Ông Nguyễn Đăng Khánh

  9. Ông Trần Duy Khâm

  10. Ông Lê Thiện Trí

  11. Ông Trần Quang Đại

  12. Ông Nguyễn Minh Huân

  13. Ông Lê Phước Thật

  14. Ông Nguyễn Quang Vinh

  15. Bà Phan Thị Huỳnh Thùy Dương

  * Quyết định công nhận Hội đồng trường Trường ĐHSP Thể dục Thể thao Tp. Hồ Chí Minh

 • VĂN BẢN

  * Nghị quyết số 02/NQ-HĐT - Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường

  * Nghị quyết số 03/NQ-HĐT - Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ

  * Nghị quyết số 04/NQ-HĐT - Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và lề lối làm việc của các đơn vị trực thuộc trường

Tin Tức
Liên Kết