Đào tạo - Khảo thí

 • Giới thiệu

        

   

  Chức vụ Họ và tên Di động E_mail
   Phó Trưởng phòng   TS. Ngô Hữu Phúc 0916733733 phuchn@upes.edu.vn
   Phó Trưởng phòng   ThS. Nguyễn Bảo Thư 0918504054 thubn@upes.edu.vn
   Chuyên viên   ThS. Nguyễn Hữu Tín 0978091978 tinhn@upes.edu.vn
   Chuyên viên   ThS. Kiều Thị Thu Thúy 01699975976 thuyttk@upes.edu.vn
   Chuyên viên   CN. Nguyễn Yến Thu 0979168385 thuyn@upes.edu.vn
   Chuyên viên   CN. Lê Thị Yến Thảo   thaoytl@upes.edu.vn
 • Kế hoạch đào tạo

  * Kế hoạch giảng dạy và học tập hệ chính quy năm học 2022 - 2023 (Xem chi tiết)

   

 • Quy chế - Quy định đào tạo

   

  STT Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
  1 445/QĐ-ĐHSPTDTT 12/12/2022 Quy trình xét tốt nghiệp đối với sinh viên đại học, cao đẳng Xem chi tiết
  2 334/QĐ-ĐHSPTDTT 29/12/2021 Quy chế đào tạo trình độ đại học Xem chi tiết
  3 08/2021/TT-BGDĐT 18/03/2021 Quy chế đào tạo trình độ đại học Xem chi tiết
  4 399/QĐ-ĐHSPTDTT 26/12/2019 Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng theo hệ thống tín chỉ Xem chi tiết
  5 33/QĐ-ĐHSPTDTT 25/03/2020 Sửa đổi bổ sung Quyết định số 399/QĐ-ĐHSPTDTT Xem chi tiết
  6 444/QĐ-ĐHSPTDTT 12/12/2022 Quy định tổ chức thi kết thúc học phần Xem chi tiết

   

   

  * Chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo bậc đại học và cao đẳng (Quyết định 55 - 17/03/2021) - Tải xuống

  * Quy định học phần thay thế tốt nghiệp cho các khóa đại học, cao đẳng chính quy từ năm 2017 (Thông báo 102) - Tải xuống

    (Đã có Quy định thay thế từ 2018)


  * Quy định đào tạo đại học và cao đẳng theo hệ thống tín chỉ (Quy định 228 - 19/09/2019) - Tải xuống

  * Quy định đào tạo đại học và cao đẳng theo hệ thống tín chỉ (Quy định 186 - 17/09/2018) - Tải xuống


  * Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Quy chế 43) - Tải xuống

  * Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế 43 (Thông tư 57) - Tải xuống

  * Văn bản Hợp nhất Quy chế 43 và Thông tư 57 (Văn bản Hợp nhất 17) - Tải xuống

 • Biểu mẫu

  * Mẫu đơn xin dự thi học phần - Tải xuống

  * Mẫu đơn xin hoãn thi học phần - Tải xuống

  * Mẫu đơn xin chấm phúc khảo học phần - Tải xuống

  * Mẫu đơn xin học lại học phần - Tải xuống

  * Mẫu đơn đề nghị xét tốt nghiệp - Tải xuống

  * Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời - Tải xuống

  * Mẫu đơn đề nghị cấp Bản sao bằng tốt nghiệp từ sổ gốc - Tải xuống

Tin Tức
Liên Kết