Đào tạo

 • Giới thiệu

       Phòng Đào tạo có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về các mảng công tác: Tuyển sinh, đào tạo, liên kết đào tạo. Tổ chức thực hiện công tác quản lý tuyển sinh, đào tạo, liên kết đào tạo thuộc trách nhiệm và thẩm quyền được giao  

  Chức vụ Họ và tên Di động E_mail
   Trưởng phòng   PGS.TS. Nguyễn Quang Vinh 090 376 6535 vinhqn@upes.edu.vn
   Phó Trưởng phòng   ThS. Trương Thanh Bình 090 811 6139 binhtt@upes.edu.vn
   Chuyên viên   ThS. Nguyễn Hữu Tín 097 809 1978 tinhn@upes.edu.vn
   Chuyên viên   CN. Trịnh Thị Thu Hà 090 308 8225 hattt@upes.edu.vn
   Chuyên viên   ThS. Nguyễn Bảo Thư 091 850 4054 thubn@upes.edu.vn
   Chuyên viên   ThS. Kiều Thị Thu Thúy 01699975976 thuyttk@upes.edu.vn
   Chuyên viên   CN. Nguyễn Yến Thu 097 916 8385 thuyn@upes.edu.vn
 • Kế hoạch đào tạo

  * Kế hoạch giảng dạy HK1 năm học 2018 - 2019 Cao đẳng chính quy - Tải xuống

  * Kế hoạch giảng dạy HK1 năm học 2018 - 2019 Đại học chính quy - Tải xuống

  * Kế hoạch giảng dạy HK1 năm học 2018 - 2019 Đại học VLVH - Tải xuống
   

  * Quyết định phê duyệt Kế hoạch giảng dạy học kỳ hè năm 2018 (Quyết định số 122) - Xem chi tiết

  * Kế hoạch Học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 (VLVH) - Xem chi tiết

  * Kế hoạch Học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 (Chính quy) - Xem chi tiết

 • Quy chế - Quy định

  * Quy định Tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và điểm ưu tiên trong tuyển sinh (Quyết định 141) - Tải xuống

  * Quy định học phần thay thế tốt nghiệp cho các khóa đại học, cao đẳng chính quy từ năm 2017 (Thông báo 102) - Tải xuống
   

  * Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Quy chế 43) - Tải xuống

  * Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế 43 (Thông tư 57) - Tải xuống

  * Văn bản Hợp nhất Quy chế 43 và Thông tư 57 (Văn bản Hợp nhất 17) - Tải xuống

 • Biểu mẫu

  * Mẫu đơn xin dự thi học phần - Tải xuống

  * Mẫu đơn xin hoãn thi học phần - Tải xuống

  * Mẫu đơn xin chấm phúc khảo học phần - Tải xuống

  * Mẫu đơn xin học lại học phần - Tải xuống

  * Mẫu đơn xin xác nhận hoàn thành chương trình, khóa học - Tải xuống

   

   

Tin Tức
Liên Kết