Đào tạo

 • Giới thiệu

       Phòng Đào tạo có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về các mảng công tác: Tuyển sinh, đào tạo, liên kết đào tạo. Tổ chức thực hiện công tác quản lý tuyển sinh, đào tạo, liên kết đào tạo thuộc trách nhiệm và thẩm quyền được giao  

  Chức vụ Họ và tên Di động E_mail
   Trưởng phòng   PGS.TS. Nguyễn Quang Vinh 0903766535 vinhqn@upes.edu.vn
   Phó Trưởng phòng   TS. Ngô Hữu Phúc 0916733733 phuchn@upes.edu.vn
   Phó Trưởng phòng   ThS. Nguyễn Bảo Thư 0918504054 thubn@upes.edu.vn
   Chuyên viên   ThS. Nguyễn Hữu Tín 0978091978 tinhn@upes.edu.vn
   Chuyên viên   CN. Trịnh Thị Thu Hà 0903088225 hattt@upes.edu.vn
   Chuyên viên   ThS. Kiều Thị Thu Thúy 01699975976 thuyttk@upes.edu.vn
   Chuyên viên   CN. Nguyễn Yến Thu 0979168385 thuyn@upes.edu.vn
 • Kế hoạch đào tạo

 • Quy chế - Quy định đào tạo

  * Quy chế đào tạo trình độ đại học (Thông tư 08 - 18/03/2021) - Tải xuống


  * Quy định đào tạo đại học và cao đẳng theo hệ thống tín chỉ (Quy định 399 - 26/12/2019) - Tải xuống

  * Chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo bậc đại học và cao đẳng (Quyết định 55 - 17/03/2021) - Tải xuống

  * Quy định học phần thay thế tốt nghiệp cho các khóa đại học, cao đẳng chính quy từ năm 2017 (Thông báo 102) - Tải xuống


  * Quy định đào tạo đại học và cao đẳng theo hệ thống tín chỉ (Quy định 228 - 19/09/2019) - Tải xuống

  * Quy định đào tạo đại học và cao đẳng theo hệ thống tín chỉ (Quy định 186 - 17/09/2018) - Tải xuống


  * Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Quy chế 43) - Tải xuống

  * Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế 43 (Thông tư 57) - Tải xuống

  * Văn bản Hợp nhất Quy chế 43 và Thông tư 57 (Văn bản Hợp nhất 17) - Tải xuống

 • Biểu mẫu

  * Mẫu đơn xin dự thi học phần - Tải xuống

  * Mẫu đơn xin hoãn thi học phần - Tải xuống

  * Mẫu đơn xin chấm phúc khảo học phần - Tải xuống

  * Mẫu đơn xin học lại học phần - Tải xuống

  * Mẫu đơn xin xác nhận hoàn thành chương trình, khóa học - Tải xuống

   

Tin Tức
Liên Kết