Câu hỏi làm bài thu hoạch Tuần sinh hoạt công dân - HSSV năm học 2019 - 2020 (Đợt 2)

1. Đề số 1 - Dành cho sinh viên khóa CĐ42 và ĐH11 - Tải xuống

2. Đề số 2 - Dành cho sinh viên các khóa học lại - Tải xuống

 

Tin Tức
Liên Kết