Công tác Sinh viên

 • Giới thiệu

    
     Phòng có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về các mặt công tác quản lý sinh viên như: Lập kế hoạch; Phối hợp với các phòng ban, khoa; Tổ chức và quản lý khu nội trú; Tổ chức công tác đánh giá rèn luyện sinh viên; Thực hiện chế độ, chính sách cho sinh viên; Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu của sinh viên; Kết hợp với chính quyền địa phương đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; . . .
  Chức vụ Họ và tên Di động E_mail
   Trưởng phòng   TS. Nguyễn Quang Sơn 0903619986 sonqn@upes.edu.vn
   Chuyên viên   TS. Nguyễn Quốc Thắng 0987039045 thangqn@upes.edu.vn
   ...   ...    
 • Quy chế - Quy định

  * Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên chính quy (Quy định 449) - Tải xuống

 • Biểu mẫu

Tin Tức
Liên Kết