Công tác Sinh viên

 • Giới thiệu

    
     Phòng có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về các mặt công tác quản lý sinh viên như: Lập kế hoạch; Phối hợp với các phòng ban, khoa; Tổ chức và quản lý khu nội trú; Tổ chức công tác đánh giá rèn luyện sinh viên; Thực hiện chế độ, chính sách cho sinh viên; Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu của sinh viên; Kết hợp với chính quyền địa phương đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; . . .
  Chức vụ Họ và tên Di động E_mail
   Trưởng phòng   TS. Nguyễn Quang Sơn 090 361 9986 sonqn@upes.edu.vn
   Chuyên viên   TS. Nguyễn Quốc Thắng 098 703 9045 thangqn@upes.edu.vn
   Chuyên viên   ThS. Trần Thanh Hải   haitt@upes.edu.vn
   Chuyên viên   ThS. Võ Thị Huyền   huyentv@upes.edu.vn
   Chuyên viên   CN. Trần Ngọc Quý   quynt@upes.edu.vn
 • Quy chế - Quy định

  * Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên chính quy (Quy định 449) - Tải xuống

  * Nội quy Ký túc xá - Tải xuống

 • Biểu mẫu

  * Phiếu đánh giá điểm rèn luyện - Tải xuống

  * Các mẫu đơn chung dành cho sinh viên - Tải xuống

     - Đơn xin nghỉ phép - Tải xuống

     - Đơn xin nghỉ học tạm thời - Tải xuống

     - Đơn xin thôi học - Tải xuống

     - Đơn xin học lại - Tải xuống

     - Đơn xin hưởng trợ cấp xã hội - Tải xuống

  * Các loại Giấy xác nhận:

     - Giấy xác nhận đang theo học - Tải xuống

     - Giấy xác nhận cho sinh viên vay vốn ngân hàng - Tải xuống

Tin Tức
Liên Kết