Công đoàn

 • Giới thiệu

  BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2017 - 2022
  Chức vụ Họ và tên Di động E_mail
   Chủ tịch   ThS. Nguyễn Đắc Thịnh 093 200 1525 thinhdn@upes.edu.vn
   Phó chủ tịch   PGS.TS. Nguyễn Quang Vinh 090 376 6535 vinhqn@upes.edu.vn
   Thành viên   ThS. Nguyễn Minh Huân 098 861 1021 huanmn@upes.edu.vn
   Thành viên   ThS. Lê Phước Thật 091 991 4599 thatpl@upes.edu.vn
   Thành viên   ThS. Trương Thanh Chí 091 855 9866 chitt@upes.edu.vn
   Thành viên   ThS. Trần Thanh Tuyền 093 642 7178 tuyentt@upes.edu.vn
   Thành viên   ThS. Huỳnh Cát Dung 090 913 2011 dungch@upes.edu.vn

   

  BAN THANH TRA NHÂN DÂN NHIỆM KỲ 2018 - 2020
  Chức vụ Họ và tên Di động E_mail
   Trưởng ban   TS. Ngô Hữu Phúc 091 673 3733 phuchn@upes.edu.vn
   Thành viên   ThS. Nguyễn Kế Bình 090 374 3027 binhkn@upes.edu.vn
   Thành viên   ThS. Phan Thanh Việt 093 989 5286 viettp@upes.edu.vn

   

   

 • Văn bản

  * Quy định thu chi ngân sách công đoàn Trường - Xem chi tiết

Tin Tức
Liên Kết