Công khai thu chi tài chính năm 2019

1. Dự toán, quyết toán thu chi tài chính (Biểu 02, 03, 04)
    * Dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2019 - Biểu 02

    * Đánh giá thực hiện dự toán thu chi ngân sách Nhà nước Quý 1 năm 2019 - Biểu 03
    * Đánh giá thực hiện dự toán thu chi ngân sách Nhà nước Quý 2 năm 2019 - Biểu 03
    * Đánh giá thực hiện dự toán thu chi ngân sách Nhà nước Quý 3 năm 2019 - Biểu 03
    * Đánh giá thực hiện dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2019 - Biểu 03
    * Quyết toán thu chi ngân sách Nhà nước Quý 3 năm 2019 - Biểu 04

    * Quyết toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2019 - Biểu 04

2. Các khoản chi lương (theo lương)

3. Mức thu nhập bình quân của cán bộ quản lý

4. Mức thu nhập bình quân của giảng viên

5. Chi học bổng
    * Danh sách sinh viên được cấp học bổng khuyến khích học tập (Học kỳ 1 năm học 2018 - 2019) - Xem chi tiết

    * Danh sách sinh viên được cấp học bổng khuyến khích học tập (Học kỳ 2 năm học 2018 - 2019) - Xem chi tiết

6. Kết quả kiểm toán

Tin Tức
Liên Kết