Công khai thu chi tài chính năm 2018

1. Dự toán, quyết toán thu chi tài chính (Biểu 02, 03, 04)
    * Dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2018 -
Biểu 02
    * Đánh giá thực hiện dự toán thu chi ngân sách Nhà nước 9 tháng năm 2018 - Biểu 03
    * Quyết toán thu chi nguồn ngân sách Nhà nước, nguồn khác 9 tháng năm 2018 - Biểu 04
    * Đánh giá thực hiện dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2018- Xem chi tiết (Biểu 03)
    * Quyết toán thu chi nguồn ngân sách Nhà nước, nguồn khác năm 2018 - Biểu 04

2. Các khoản chi lương (theo lương) - Xem chi tiết

3. Mức thu nhập bình quân của cán bộ quản lý - Xem chi tiết

4. Mức thu nhập bình quân của giảng viên - Xem chi tiết

5. Chi học bổng
    * Danh sách sinh viên được cấp học bổng khuyến khích học tập (Học kỳ 2 năm học 2017 - 2018) - Xem chi tiết

6. Kết quả kiểm toán - Xem chi tiết

Tin Tức
Liên Kết