Công khai

 • Quy chế thực hiện công khai

  * Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân - Xem chi tiết
   
  (Thực hiện theo Điều 7. Công khai đối với cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm)

 • Cam kết chất lượng giáo dục

  * Chuẩn đầu ra Bậc Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Giáo dục thể chất - Xem chi tiết

 • Công khai thu chi tài chính

  CÔNG KHAI NĂM 2018
  1. Dự toán, quyết toán thu chi tài chính (Biểu 02, 03, 04 - Tính đến cuối tháng 9 năm 2018)
      * Dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2018 -
  Biểu 02
      * Đánh giá thực hiện dự toán thu chi ngân sách Nhà nước 9 tháng năm 2018 - Biểu 03
      * Quyết toán thu chi nguồn ngân sách Nhà nước, nguồn khác 9 tháng năm 2018 - Biểu 04

  2. Các khoản chi lương (theo lương) - Xem chi tiết

  3. Mức thu nhập bình quân của cán bộ quản lý - Xem chi tiết

  4. Mức thu nhập bình quân của giảng viên - Xem chi tiết

  5. Chi học bổng
      * Danh sách sinh viên được cấp học bổng khuyến khích học tập (Học kỳ 2 năm học 2017 - 2018) - Xem chi tiết

  6. Kết quả kiểm toán - Xem chi tiết

 • Thông tin chung

  * Công khai Thông tin chung năm học 2015 - 2016 - Xem chi tiết

  * Công khai Thông tin chung năm học 2014 - 2015 - Xem chi tiết

Tin Tức
Liên Kết