Chúc mừng sinh nhật quý Thầy Cô - Tháng 08/2023

STT Viên chức Ngày sinh Đơn vị

1

Nguyễn Thị Thủy Trâm

01/08/1990

Khoa Đại cương - Y sinh

2

Nguyễn Thị  Như Thùy

07/08/2000

Phòng Thanh tra - ĐBCL

3

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

11/08/1971

Phòng Kế hoạch - Tài chính

4 Phạm Minh Quyền 15/08/1974 Khoa LLCT - NVSP
5 Nguyễn Quang Vinh
15/08/1970
Ban Giám hiệu
6 Nguyễn Kim Hương 17/08/1988 Phòng Tổ chức - Hành chính
7 Lê Huỳnh Phương 19/08/1987 Khoa Bòng - Thể thao giải trí
8 Nguyễn Ngọc Minh 20/08/1974 Khoa LLCT - NVSP
9 Lê Tiến Dũng 22/08/1984 Khoa Bòng - Thể thao giải trí
10 Nguyễn Hoàng Minh Thuận 30/08/1973 Khoa Đào tạo SĐH-ĐTQT
 
Tin Tức
Liên Kết