Chúc mừng sinh nhật quý Thầy Cô - Tháng 01/2023

STT Viên chức Ngày sinh Đơn vị

1

Nguyễn Minh Chương

02/01/1990

Khoa Bóng

2

Kiến Thị Ngọc Xuyến

03/01/1983

Khoa KHCB

3

Vũ Đình Hoàng Tùng

06/01/1986

Phòng TCHC

4 Lê Vũ Ngọc Toàn 07/01/1984 Khoa Bóng
5 Dương Mạnh Duy
18/01/1988
Phòng TCHC
6 Nguyễn Minh Quang 20/01/1963 Khoa Thể dục
7 Nguyễn Yến Thu 21/01/1985 Phòng Đào tạo
8 Trịnh Hữu Lộc 23/01/1961 Khoa LLCT và NVSP
9 Nguyễn Kế Bình 29/01/1979 Hội đồng Trường
 
Tin Tức
Liên Kết